Naisjärjestöt vaativat: Seksuaalirikoksia koskevalle lainsäädännölle on saatava kokonaisuudistus

 

 

Julkaisuvapaa 25.4.2018

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokouksen kannanotto

Naisjärjestöt vaativat vanhentuneen seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön perusteellista tarkistamista. Oikeusministerin tulee asettaa komitea tai työryhmä valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän tulee erityisesti perehtyä Euroopan neuvoston Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevan sopimuksen (Istanbulin sopimus) velvoitteisiin.

Naisjärjestöt huomauttavat, että Istanbulin sopimus velvoittaa, että lainsäädännössä raiskaus määritellään ensisijaisesti suostumuksen puutteen, ei väkivallan tai sen uhan kautta. Myös lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista saatavia rangaistuksia ja lainsäädäntöä tulee tarkentaa ja tiukentaa sekä tarkistaa näiden rikosten vanhentumisaikoja. Lisäksi tulee pohtia seksuaalisen ahdistelun määritelmän laajentamista koskemaan myös verbaalista ja kuvallista häirintää, ml. verkkohäirintä.

Työryhmän tulee kuulla kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita, alan tutkijoita, seksuaalirikosten uhreja auttavia organisaatioita sekä seksuaaliseen väkivaltaan erikoistuneita psykologeja ja psykiatreja. Eduskunnan naisverkosto on helmikuussa jättänyt eduskunta-aloitteen raiskauksen tunnusmerkistönmuuttamiseksi suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Asiasta on valmisteilla myös kansalaisaloite.

Lainsäädännön kokonaisuudistus lisäisi tietoutta itsemääräämisoikeudesta ja olisi askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

 

Lisätietoja:

Johanna Pakkanen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri
050469 6242
johanna.pakkanen@nytkis.org
www.nytkis.org
Naisjärjestöt Yhteistyössä

 

NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Sosialidemokraattiset Naiset, Sukupuolentutkimuksen seura ry, Suomen Keskustanaiset ry, Svenska Kvinnoförbundet r.f, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset ry.

 

Vihreät Naiset vaatii tasa-arvoa nimityksiin

Vihreät Naiset vaatii päättäjiä heräämään tekemiensä nimitysten sukupuolittuneisuuteen ja täten edistämään tasa-arvoa. Sukupuolten tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys, vaan päättäjien on juhlapuheiden lisäksi sitouduttava sitä edistäviin toimiin.

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE totesi hiljattain, että naisten osuus politiikan huipulla on Suomessa selvästi vähentynyt. Sama pätee talouselämään.

Hallitus jakaa kyllä mielellään perustamaansa kansainvälistä tasa-arvopalkintoa, mutta todelliset vallan paikat menevät miehille. Päätöksentekoon tarvitaan mukaan ihan kaikkia, muistuttaa vihreä europarlamentaarikko Heidi Hautala.

EU-nimityksissä tasa-arvokuilu ammottaa selvästi. Suomi on ollut EU:n jäsen reilusti yli kaksikymmentä vuotta, eikä yksikään suomalaiskomissaari ole ollut nainen. Edes yksikään komissaarin kabinettipäällikkö ei ole ollut nainen.

Nimityksistä vastaavat Suomen hallituksen pääpuolueet, ja valinnat tehdään suljettujen ovien takana. Puolueiden on pidettävä kiinni tasa-arvopuheesta, mikäli he toivovat yhteiskunnan todella kehittyvän tasavertaisempaan suuntaan, Hautala korostaa.

Myytti Suomesta tasa-arvon mallimaana on romuttunut #metoo- ja #suostumus2018-keskustelun sekä miesvaltaisen politiikan jatkumisen myötä. Suomessa on maailman kouluttautuneimpia naisia, joten pätevyysargumenttiin vetoamisella ei voida torpata nimitysten tekemistä. Tulevien vaalien ehdokasasettelu on otollinen hetki aloittaa kotimaassa tasa-arvonimitysten toimeenpano myös listojen täyttöä tehdessä.

Lisätietoja:

Sirpa Hertell

Pääsihteeri

+358 (0) 50 5666 818

Kansalaiskampanja Suostumus2018 vaatii raiskauksen määrittelyä suostumuksen kautta

Ryhmä yksityishenkilöitä, kansalaisjärjestöjä, nuorisojärjestöjä ja puolueita suunnittelee kampanjaa, jonka tavoitteena on määritellä raiskaus rikoslaissa suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sen uhan kautta. Työnimellä Suostumus2018 kulkeva kampanja suunnittelee kansalaisaloitetta lain muuttamiseksi.

“Suostumus2018-kampanjan tavoitteena on muuttaa raiskauksen määritelmä jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Toivotamme tervetulleeksi kampanjaa tekemään ja tukemaan kaikki toimijat järjestöistä yksityishenkilöihin taustasta riippumatta”, Suostumus2018-kampanjatiimi sanoo.

#Metoo-, #dammenbrister- ja #memyös-kampanjat herättivät pitkään kaivattua keskustelua ihmisten itsemääräämisoikeudesta. Kampanjoista huolimatta Suomen lainsäädännössä on edelleen merkittäviä puutteita itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta. Tämä kampanja pyrkii korjaamaan yhden ilmeisimmistä puutteista.

Kampanjaryhmä valmistelee yhdistyksen perustamista Suostumus2018-kampanjan organisoimiseksi. Kampanjaa ovat käynnistämässä Amnesty, Naisasialiitto Unioni, Monika-Naiset liitto, Naisten linja, #dammenbrister-kampanja sekä vaikuttajat eri puolilta poliittista kenttää. Lisää yhteistyötahoja ja kampanjan tekijöitä etsitään parhaillaan.

Lisätietoja:

Suostumus2018-kampanjatiimin puolesta

Hanna-Marilla Zidan
hanna-marilla.zidan@hotmail.fi
050 590 2771

Iiris Suomela
iiris.suomela@gmail.com
044 349 2228

Vihreiden Emma Kari: Hallitukselta jälleen märkä rätti vasten naisten kasvoja

Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari on pettynyt keskustan kaadettua perhevapaauudistuksen. Uudistuksen odotettiin korjaavan hallituksen synkkää tasa-arvopolitiikkaa. Kari vaatii hallitusta viemään uudistusta eteenpäin.

”Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Tämän hallituksen aikana tasa-arvo ottaa askeleita taaksepäin. Lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus lopetettiin ja Suomen kilpailukykyä hoidettiin kuntoon julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja leikkaamalla. Ja nyt pääministeripuolue kaatoi hallituksen ainoan tasa-arvoa edistävä hankkeen”, Kari sanoo.

Perhevapaauudistus ei ollut alunperin Sipilän hallituksen ohjelmassa, mutta uudistuksen käynnistämiseen suostuttiin lopulta syksyllä kritiikin kasvaessa. Karin mukaan kokoomuksen on nyt oltava valmis antamaan varhaiskasvatukseen rahaa ja keskustan on oltava valmis tasa-arvon edistämiseen.

”Syyksi uudistuksen kaatamiselle keskusta antaa sen, että hallitus antoi itse itselleen liian tiukat ehdot. Tämä on järjetöntä! Jäykän perhevapaajärjestelmän ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Perhevapaajärjestelmän uudistuksen tavoitteeksi tulee ottaa hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken niin, että naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu. Tähän päästäisiin mm. lisäämällä isälle korvamerkittyjä vapaita”, Kari vaatii.

Vihreät ovat esittäneet perhevapaissa mallia, jossa ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

”Vihreiden perhevapaamalli olisi askel kohti 6+6+6-mallia. Tämä lisäisi tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla, mutta ei kasvattaisi kustannuksia kohtuuttomasti. Perhevapaisiin lisättäisiin joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirryttäisiin kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Oppimistulosten heikentyminen ja lasten eriarvoistuminen vaativat toimia. Meidän on madallettava vanhempien kynnystä tuoda lapsi varhaiskasvatukseen, jotta oppimiserojen kasvu saadaan pysäytettyä”, Kari sanoo.

Lisätiedot:

Emma Kari

044 300 6801

Vihreät Naiset vaatii lomarahaleikkausten kompensointia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreät Naiset ry vaatii hallitukselta konkreettista ratkaisua sukupuolten välisiin palkkaeroihin juhlapuheiden sijaan. Kunnille on palautettava valtionosuuksia niin, että ne voivat korvata työntekijöilleen kiky-sopimuksen lomarahaleikkaukset.

Matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen epäkohtiin on puututtava. Kilpailukykysopimuksesta neuvottelivat ja sopivat miehet. Sopimuksessa päätettiin leikata julkisen sektorin lomarahoja. Oli täysin epäoikeudenmukaista kohdentaa leikkaukset ennen kaikkea naisvaltaisille aloille, ja tilanne on korjattava, vaatii Emma Kari, Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Suomessa on vallalla myytti tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvon kehityksestä puhutaan paljon, mutta todellisuudessa talouskasvu on valittu yhteiskunnan ensisijaiseksi arvoksi. Nykyhallitus suosii konservatiivista talouskuripolitiikkaa, mikä on ristiriidassa sukupuolten tasa-arvon edistämisen kanssa. Tuloksena on tasa-arvon väistyminen politiikan agendalta.

Hoitoalan työntekijät työskentelevät epäinhimillisinä kellonaikoina arkena ja pyhänä. Säästöjen nimissä julkista terveydenhuoltoa pyöritetään vähäisillä resursseilla. Jatkuva  alimitoitus ja ylipitkät työputket vaarantavat henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen. Kansainvälisessä vertailuissa Suomen hoitajilla on matalat palkat. On väärin, että rajut leikkaukset kohdistettiin tälle pienipalkkaiselle naisvaltaiselle alalle, Kari kritisoi.

Epäkohdat henkilöstömitoituksissa vaarantavat potilasturvallisuuden. Nykyisillä resursseilla on haastavaa turvata eettisten periaatteiden toteutuminen ja potilaan oikeus laadukkaaseen hoitoon. Rajut säästötoimet heijastuvat myös pienipalkkaisten työntekijöiden arjessa selviytymiseen.

Epäoikeudenmukaista on se, että naisvaltaisen matalapalkka-alan työntekijät kantavat kohtuuttoman suuren vastuun maamme talouden nostamisesta. Hoitoalalla vallitseviin epäkohtiin puuttuminen on koko yhteiskunnan etu. Nyt tarvitaan rohkeutta ja ennen kaikkea selkärankaa päättäjiltä, Kari vaatii.

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja

Kansanedustaja Emma Kari

09 432 3061

Emma Kari: Suostumuksen puute saatava rikoslakiin!

Kannanotto 20.12.2017

Kansanedustaja Emma Kari: Suostumuksen puute saatava rikoslakiin!

– Seksuaalirikosten määritelmä Suomen rikoslaissa tulee muuttaa niin, että suostumuksen puute nostetaan raiskauksen määritelmän ytimeen, vaatii kansanedustaja ja Vihreiden Naisten uusi puheenjohtaja Emma Kari. Kari toimii yhdistyksen puheenjohtajana ensi vuoden alusta.

– Tällä hetkellä raiskausrikoksen pääasiallisena tunnusmerkkinä on joko väkivalta tai sen uhka. Tämä väkivaltaan perustuva tulkinta ei tunnusta jokaisen perustuslaillista oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen ja ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen, huomauttaa Kari.

Suomen jo ratifioima naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus edellyttää seksuaalirikoslainsäädännön muuttamista. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, YK:n kidutuksen vastainen komitea ja YK:n naisten syrjinnän vastainen komitea ovat tunnistaneet tarpeen raiskauksen määritelmän muuttamiseen siten, että suostumuksen puute otetaan huomioon

– Keskustelu #metoo-kampanjasta ja seksuaalisesta häirinnästä ei saa jäädä vain puheeksi. Tarvitaan myös konkreettisia toimia, ja rikoslain muuttaminen olisi sellainen. Nyt on aika tehdä tämä muutos, vaatii Kari.

Suostumuksen puutteeseen perustuva malli on käytössä esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Saksassa. Myös Ruotsin hallitus on esittänyt suostumukseen perustuvaa raiskauslakia.

Lisätietoja:

Emma Kari

044 300 6801