Saamelaisten kansallispäivänä 6.2. Vihreät Naiset vaatii sukupuolinäkökulmaa saamelaispolitiikkaan. YK:n naisten syrjinnän kieltävän CEDAW -sopimuksen komitea vaatii Suomea tekemään useita muutoksia saamelaisnaisten aseman parantamiseksi, muun muassa takaamaan heille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä puuttumaan heihin kohdistuvaan väkivaltaan ja syrjintään.

– Saamelaisnaisten tilannetta parantaisi huomattavasti jo se, että sosiaali ja terveyspalvelut saataisiin lähemmäksi ihmisiä, taajamista syrjäisiinkin saamelaiskyliin esimerkiksi terveyskeskusbussien avulla, toteaa Vihreiden Naisten hallituksen jäsen Hanna Kemppainen. Myös terveydenhoidon mahdollistaminen yli kansallisten rajojen helpottaisi saamelaisnaisten asemaa. – Naisiin kohdistuvan väkivallan osalta yhteisön paine ja suvulle koituva häpeä eivät saa olla esteinä väkivaltaan puuttumiselle, Kemppainen huomauttaa.

CEDAW-komitean raportin mukaan saamelaisnaiset kohtaavat moniperustaista syrjintää. He eivät hae johtaviin asemiin yhteisöissään kokemansa syrjinnän vuoksi. Saamenkielisestä palvelutuotannosta vastaavat pääosin kunnat, joissa saamelaisnaiset eivät aina ole edustettuina. Vihreät Naiset katsoo, että saamelaisnaisten omaa ääntä tulisi tuoda paremmin esiin heitä ja heidän yhteisöään koskevissa asioissa.

Syrjintä on näkynyt erityisen hyvin ILO 169 -sopimuksen ratifiointiprosessissa. Sopimustekstistä on nostettu esiin vain maaoikeudet, vaikka sopimusteksti käsittelee koko elämää, kulttuurisia, terveydellisiä, sosiaalisia oikeuksia ja laaja-alaista yhdenvertaisuutta. Tässäkin naisten rooli, osallistuminen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ovat oleellisen tärkeitä. Kotiseutualueen ulkopuolella riittävä äidinkielen opetus ja palvelut tulee varmistaa. Erityistä huomioita olisi suunnatava koltan- ja inarinsaamen tilanteeseen. Saamenkielisten uutisten siirtäminen keskiyöstä prime time aikaan edistäisi kulttuurin tuntemusta ja palvelisi sitä enemmistöä saamelaisista, jotka asuvat perinteisten alueiden ulkopuolella.

6.2. järjestetään mielenosoitus ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin puolesta:
http://www.facebook.com/events/436275499776292/?ref=ts&fref=ts

Suomen kansalliset CEDAW – raportit löytyvät ulkoministeriön sivuilta:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=67770

Lisätietoja:

Hanna Kemppainen
Vihreiden Naisten hallituksen jäsen
040 8453015 hpkemppa@gmail.com

Anna Moring
Vihreiden Naisten puheenjohtaja
044 5359505 anna.moring@vihreat.fi