Läheisiään hoitavat ja auttavat ihmiset ovat tärkeä vapaaehtoisen ja palkattoman työn voimavara suomalaisessa yhteiskunnassa. Konkreettisen avun rinnalla autetuksi tuleminen ja toisen ihmisen auttamisen kokemukset ovat usein merkityksellisiä läheisten ja lämpimien ihmissuhteiden ylläpidon tapoja. Moni omainen ja läheinen kokee kuitenkin jäävänsä ulkopuoliseksi ja huomioimatta apua tarvitsevien henkilöiden palvelukokonaisuuden suunnittelussa, vaikka omasta mielestään ovatkin oleellinen toimija päivittäisen tai viikoittaisen avun antajana. Vihreät Naiset vaatii, että sosiaali- ja terveyspalveluissa luodaan selkeämmät toimintatavat, joiden avulla lähellä ja kaukana asuvat, läheisensä elämään säännöllisesti osallistuvat pääsevät paremmin osallisiksi palvelukokonaisuuksien suunnitteluun ja tulevat paremmin kuulluksi tunnistettuna auttamisverkoston jäsenenä.

Kuvaaja Minna Kuusela

Kuvaaja Minna Kuusela

Suomalaiset auttavat toisiaan paljon. Kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että vaikka Suomessa esimerkiksi kolmen sukupolven yhteisasuminen on harvinaista, suomalaiset auttavat omaisiaan ja läheisiään enemmän tai vähemmän säännöllisesti todella paljon. Arvioiden mukaan yli miljoona suomalaista auttaa omaista, ystävää tai tuttavaa jokseenkin säännöllisesti. Omia vanhempiaan auttaa noin 600 000 suomalaista ja muita tuttavia noin 500 000 suomalaista. Auttajissa on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Yli 60 % läheisapua antaneista on naisia.

Auttamissuhteet syntyvät tavallisesti lähellä asuviin omaisiin ja yleensä avun antajat asuvat alle 50 km päässä autettavasta. Liian vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt erityisesti se, että monet omaiset auttavat läheisiä, jotka asuvat yli sadan kilometrin päässä. Apu saattaa olla päivittäisiä puheluita, yhteyksiä viranomaisiin ja säännöllistä matkustamisen autettavan luokse. Autettaviakin on hyvin erilaisia. Osalle puhelimessa saatu keskusteluapu riittää tukemaan selviytymistä, osalle yhteydenpito puhelimitse on vaikeaa esimerkiksi vaikean muistisairauden vuoksi. Yli 75-vuotiaista kotona asuvista suomalaista noin yksi kymmenestä on säännöllisen kotiavun piirissä ja samaan aikaan yli 80-vuotiaiden joukossa eriasteista muistisairautta sairastaa noin yksi kolmesta.

Monen ikääntyvän tai kroonisesti sairaan ihmisen päivittäisen selviytymisen kannalta läheisten antama säännöllisen apu on välttämättömyys. Samaan aikaan useimmat näistä auttajista, etäomaisista ja -läheisistä myös haluaa auttaa tehtävän mahdollisesta raskaudesta riippumatta. Nämä lähellä ja

kaukana asuvat täydentävät omalla toiminnallaan palveluverkkoa. Palveluverkkojen hallinta ja koordinointi kuuluvat kuitenkin edelleen viranomaiselle ja he voivat toiminnallaan tukea omaisiaan auttavien läheisten jaksamista monin tavoin.

 

Lisätietoja

Vihreät Naiset ry puheenjohtaja
Anna Moring
anna.moring@vihreat.fi