Esittäjä: Vihreät Naiset ry

Vihapuhe käsittää Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmän mukaan kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat vihaa uhkaavalla tai loukkaavalla tavalla. Vihapuhe voi liittyä esimerkiksi ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. Vihapuhe on erityisen räikeää sosiaalisessa mediassa.

Sukupuoli vaikuttaa siihen, kuinka yleistä vihapuhe on ja millaista vihapuhetta eri henkilöt tyypillisesti kohtaavat. Poikiin ja miehiin kohdistuva vihapuhe liittyy usein siihen, mitä he ovat sanoneet, kun taas tytöt, naiset ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat vihapuhetta erityisesti sukupuolen, sukupuolen ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Naiset kokevat internetissä tapahtuvaa ahdistelua maailmanlaajuisesti 27 kertaa miehiä todennäköisemmin (EWL). Esimerkiksi yli 9 000 saksalaiselle 10–50-vuotiaalle internetin käyttäjälle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella naiset joutuivat merkittävästi miehiä todennäköisemmin verkossa tapahtuvan seksuaalisen häirinnän ja verkkoahdistelun kohteeksi, ja näiden väkivallan muotojen vaikutukset heihin olivat traumaattisempia (EIGE). Myös rodullistetut (etnisiin ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat) ihmiset sukupuolesta riippumatta kohtaavat huomattavan paljon vihapuhetta. Poliisille ilmoitettujen viharikosten määrä on kääntynyt kasvuun. Viharikosten epäiltynä motiivina 70 prosentissa tapauksista on etninen tai kansallinen tausta.

Verkkoväkivalta on oikeassa elämässä tehtävän sukupuolittuneen väkivallan jatkumoa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyssä verkkoahdistelua koskevassa tutkimuksessa todettiin, että yli puolessa (54 prosentissa) tapauksista ensimmäinen kohtaaminen oli ollut oikeassa elämässä (EIGE). Verkossa tehty väkivalta voi myös muuttua fyysiseksi, erittäin vakavaksikin väkivallaksi, kuten brittiläisen poliitikon Jo Coxin murha osoittaa.

Vihapuhe on erittäin tehokas hiljentämisen väline. Kynnys poliittiseen tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiselle saattaa nousta ylittämättömäksi vihapuheen vuoksi, minkä seurauksena yhteiskunnallinen moniäänisyys vähenee. Vihapuhetta käytetään hiljentämään poliitikkoja, journalisteja, syyttäjiä ja myös poliiseja.

Verkkoväkivaltaa ja vihapuhetta on torjuttava määrätietoisesti, sillä se vaarantaa ihmisten fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden ja kaventaa yhteiskunnallista keskustelua ja sananvapauden käyttöä ja siten demokratian toteutumista. Siihen voidaan puuttua mm. seuraavin keinoin:

  • Päivitetään rikoslakia siten, että se sisältää verkkoväkivallan muodot. Nimetään väkivallan muodot, kuten maalittaminen ja kostoporno. Lisätään rikoslain koventamisperusteisiin sukupuoli.
  • Luodaan lainsäädäntöön toimittajille, vaaleilla valituille edustajille, tutkijoille ja muille julkisuuden henkilöille parempi oikeudellinen suoja järjestäytyneitä vihakampanjoja vastaan.
  • Varmistetaan, että verkkoväkivallan uhreilla on mahdollisuus oikeussuojaan ja erityisiin tukipalveluihin, ja että näitä keinoja (esimerkiksi kunnianloukkaussyytettä ja ilmiantoja sosiaalisessa mediassa) ei käytetä uhreja vastaan.
  • Vahvistetaan nettipoliisitoimintaa ja tarjotaan poliiseille, syyttäjille ja tuomareille naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa verkkoväkivaltaa koskevaa, sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa koulutusta.
  • Toteutetaan tiedotuskampanjoita, joissa naisille ja tytöille kerrotaan verkkoväkivallasta, naisten ja tyttöjen oikeuksista ja saatavilla olevista tukipalveluista.
  • Sitoudutaan valtionavustusten kriteereissä torjumaan vihapuhetta ja edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
  • Velvoitetaan sosiaalisen median alustoja ja verkkoyhtiöitä sitoviin käytäntöihin vihapuheen lopettamiseksi ja laajennetaan rikosoikeudellinen vastuu koskemaan internet-alustoja tarjoavia tahoja
  • Vaikutetaan Euroopan unionissa verkkoväkivallan tunnistamiseen ja sisällyttämiseen EU-tasoiseen lainsäädäntöön.
  • Varmistetaan Vihreiden sisällä, että verkkoväkivaltaa kokeville ehdokkaille ja aktiiveille on olemassa selkeät toimintaohjeet ja toimivat tukiverkot. Nimetään puolueelle yhdyshenkilö, joka toimii tukena verkkoväkivaltaa kokeville.

Vihreät Naiset esittää puoluekokoukselle, että puolue ja eduskuntaryhmä edistävät määrätietoisesti vihapuheeseen ja verkkoväkivaltaan puuttumista edellä mainituilla keinoilla.

Aloite hyväksyttiin Porin puoluekokouksessa 16.6.2019