Vihreät naiset tilasi pro gradu -tutkimuksen vihreiden kuntavaaliehdokkaiden ehdolle asettumiseen liittyvistä huolista keväällä 2021. Tutkimukseen osallistuneita ehdokkaita huolestuttivat eniten ajanpuute, vihapuhe ja vaalihäirintä sekä ehdokkuuteen liittyvät epävarmuudet esimerkiksi omasta osaamisesta ja jaksamisesta. Tutkimuksen toteutti sukupuolentutkimuksen maisteri, FM Katariina Haapea Helsingin yliopistosta. Haapea on opinnoissaan ja urallaan erikoistunut feministiseen politiikantutkimukseen.

Kaikkein huolestuneimpina vastaajaryhminä erottuivat ehdokkaat, jotka kuuluivat yhteen tai useampaan vähemmistöön, olivat 26–35-vuotiaita, naisia, ensikertalaisia tai korkeasti koulutettuja. Vähiten huolestuneita vastaajaryhmiä olivat ikähaarukan kummassakin päässä olevat ehdokkaat sekä miespuoliset ehdokkaat.

Tutkimus toteutettiin risteävien erojen näkökulmasta, eli tarkastellen miten huolet ovat yhteydessä henkilön yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttaviin taustatekijöihin (esim. ikä, sukupuoli, vähemmistöstatus, koulutustausta). Henkilö voi kohdata moniperusteista syrjintää, kun useita risteäviä eroja toteutuu samanaikaisesti ja toisiinsa vaikuttaen.

 

Ajanpuute yleisin huoli ehdokkaiden keskuudessa

Tutkimuksen mukaan jopa lähes yhdeksän kymmenestä 26-35 vuotiaasta vastanneesta kertoi olevansa huolestunut ajanpuutteesta. Eläkeläisiä lukuun ottamatta kaikki ikäryhmät olivat ajanpuutteesta huolissaan. Tilastojen valossa on selvää, että ajanpuute verottaa nuorempien osallistumista kuntapolitiikkaan, sillä kaikkien ehdokkaiden keski-ikä oli 2021 vaaleissa 50 vuotta ja vihreidenkin ehdokkaiden keski-ikä 45 vuotta.

Moni oli huolissaan myös omasta jaksamisestaan. Tässä ryhmässä korostuivat erityisesti korkeakoulutetut, naiset ja 26-35-vuotiaat. Trendi sulautuu ymmärrettävästi yhteen huolesta ajanpuutteen kanssa.

“Tämä huomio kertoo paljon yhteiskunnastamme ja työkulttuuristamme, mikäli eläkeläisiä ja työttömiä lukuun ottamatta useampi kuin joka kolmas vastaaja oli huolissaan ajan riittämisestä luottamustehtäviin tai ehdokkuuteen, vastaajan taustamuuttujista riippumatta”, tutkimus kiteyttää.

 

Vihapuhe ja vaalihäirintä huolettavat moniperusteista syrjintää kohtaavia

Vihapuheen ja vaalihäirinnän uhka näkyi merkittävänä huolena tutkimusaineistossa, sillä yli puolet kaikista vastanneista kantoi asiasta huolta. Tämä tukee aiempaa tutkimustietoa, jonka mukaan vihreiden ehdokkaisiin kohdistuu keskimääräistä puoluetta enemmän vihapuhetta. Vihapuhe pyrkii vaientamaan kohteensa tai mitätöimään tämän kannanotot.

“Vihapuheelle erityisesti altistaviksi tekijöiksi nimettiin naissukupuoli, vähemmistöstatus, nuori ikä sekä vihreä puoluevalinta, ja usein nämä ominaisuudet ristesivät ehdokkaiden vastauksissa”, tutkimus erittelee moniperusteiselle syrjinnälle altistavia risteäviä eroja.

Jo keväällä 2021 uutisoitiin siitä, miten vihapuheen pelko on estänyt ihmisiä lähtemästä ehdolle. Tutkimuksen tulokset kertovat samasta ilmiöstä, sillä sen vastausten mukaan

“Vihapuheen pelko on — kaikkein yleisin yksittäinen syy olla lähtemättä mukaan julkiseen päätöksentekoon, vaikka kiinnostusta muuten olisi”.

 

Epävarmuus omista kyvyistä ja taidoista painaa nuoria ja ensikertalaisia

Tutkimuksen mukaan omien kykyjen ja taitojen riittämättömyyttä kuntapolitiikassa murehtivat eniten nuoret, ensikertalaiset ja alemman koulutustason ehdokkaat, mutta huolta esiintyi laajalti eri vastaajaryhmillä. Vain miehillä, eläkeläisillä, 46-55-vuotiailla ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla huolta aiheesta esiintyi joka kolmannella tai harvemmalla.

Tutkimustulokset tarjoavat ainutkertaista tietoa vihreiden ehdokkuuteen liittyvistä hidasteista ja huolista, mutta antavat viitteitä myös yleisemmin yhteiskunnassa vallitsevista rakenteellisista esteistä politiikkaan osallistumiseksi.

Vihreät naiset hyödyntää tutkimustuloksia syksyllä työssään politiikan syrjivien rakenteiden purkamiseksi.

 

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/331383

 

Lisätiedot:

Vihreiden naisten vs. pääsihteeri Minttu Massinen, etunimi.sukunimi [at] vihreat.fi, +358 (0) 40 514 9333