Vihreiden naisten eduskuntavaaliteesit 2023

Hyväksytty Vihreiden naisten syyskokouksessa 20.11.2022.

 

Vihreät naiset tavoittelee ekologisesti kestävää, tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa kaikki saavat elää turvassa. Feminismi on läpileikkaava arvo, joka antaa voimaa muuttaa yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi meille kaikille.

 1. Tehdään tasa-arvolain kokonaisuudistus ja tuodaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat osaksi kaikkea päätöksentekoa.
 2. Lopetetaan miesten naisiin kohdistama väkivalta ja taataan matalan kynnyksen tukipalvelut jokaiselle väkivaltaa kokeneelle, moniperusteinen syrjintä huomioiden.
 3. Pelastetaan hyvinvointivaltio kestävällä, feministisellä talouspolitiikalla, joka toimii ympäristön ja hyvinvoinnin ehdoilla.
 4. Kurotaan umpeen sukupuolten välinen palkkakuilu.
 5. Tuodaan työelämään feminismiä ja ehkäistään eläkeköyhyyttä.
 6. Panostetaan tasa-arvoiseen kasvatukseen ja koulutukseen kaikilla koulutusasteilla.
 7. Taataan kaikille kehorauha ja oikeus koskemattomuuteen, ja kitketään sukupuolittuneen häirinnän kulttuuria yhteiskunnan eri tasoilla.
 8. Ratkaistaan hoitajapula, varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus ja panostetaan ennaltaehkäisyyn.
 9. Tuetaan kaikkia perheitä yhdenvertaisesti.
 10. Vahvistetaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimintaedellytyksiä ja tasa-arvoa.
 11. Toteutetaan ihmisoikeusperusteista, inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.
 12. Huolehditaan yhteisestä luonnostamme ja torjutaan ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti, tulevien sukupolvien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.
 13. Tuetaan maailman naisia ja lapsia feministisellä, rauhaa rakentavalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.

1. Tehdään tasa-arvolain kokonaisuudistus ja tuodaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat osaksi kaikkea päätöksentekoa.
Huomioimalla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus jo päätöksiä valmistellessa, saamme laadukkaampaa ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa.

 • Hyödynnetään sukupuolitietoista budjetointia ja sukupuolivaikutusten arviointia kaikessa lainvalmistelussa. Seurataan myös toimeenpantujen lakiuudistuksien sukupuolivaikutuksia.
 • Valtion budjetin kokonaisuus arvioidaan sukupuolten ja tasa-arvon näkökulmasta ja tasa-arvonäkökulma huomioidaan budjettia laadittaessa.
 • Tehdään tasa-arvolain kokonaisuudistus, jolla vahvistetaan keinoja tasa-arvon edistämiseksi, syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi sekä oikeusturvan toteutumiseksi. Varataan riittävät resurssit tasa-arvotyöhön.
 • Varmistetaan poliittisten naisjärjestöjen rahoitus vakiintuneelle perustalle.
 • Arvioidaan hallitusohjelman sukupuolivaikutukset ennakkoon ja jälkikäteen.
 • Laaditaan sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jolla korjataan sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvät puutteet.
 • Laaditaan antirasistinen toimintaohjelma ja lisätään järjestäytynyt rasismi rikoslakiin.

  2. Lopetetaan miesten naisiin kohdistama väkivalta ja sukupuolistunut väkivalta ja taataan matalan kynnyksen tukipalvelut jokaiselle väkivaltaa kokeneelle, moniperusteinen syrjintä huomioiden.
  Varaamalla riittävät resurssit väkivallan vastaiseen työhön kaikkialle Suomessa, tuomme turvaa väkivallan kokijoille, apua väkivallan tekijöille sekä ratkaisemme yhden Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista.

  • Säädetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä selkiyttävä laki, jotta jokainen väkivaltaa kokenut saa tarvittavan avun ja tuen.
  • Lisätään turvakotipaikkojen määrää 228:sta Istanbulin sopimuksen edellyttämään 500 turvakotipaikkaan. Pidennetään Seri-tukikeskukseen hakeutumisaikaa nykyisestä yhdestä kuukaudesta puoleen vuoteen.Varmistetaan, että tukipalvelut ovat kaikkialta Suomesta saavutettavia ja esteettömiä, myös vammaisille naisille. Selvitetään turvakotien rahoitusmallin uudistamista paremmin turvakotiverkoston alueellista kattavuutta tukevaksi.
  • Poistetaan sovittelumenettely lähisuhdeväkivaltatapauksista.
  • Puututaan aktiivisesti kunniaan liittyvään väkivaltaan mm. parantamalla viranomaisten osaamista ilmiön tunnistamista, säätämällä pakkoavioliitot rangaistaviksi erillisellä rikoslain pykälällä sekä mahdollistamalla pakkoavioliiton kumoaminen ja mitätöinti.
  • Vahvistetaan ihmiskaupan vastaista työtä ja parannetaan ihmiskaupan uhrien asemaa mm. laatimalla ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, vahvistamalla hyvinvointialueiden henkilöstön osaamista ihmiskaupasta sekä vakinaistamalla poliisin valtakunnallinen ihmiskauppatutkintaryhmä. Parannetaan ihmiskaupan uhrien oikeusturvaa.
  • Lisätään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä oppilaitosten henkilöstön täydennyskoulutusta silpomiseen liittyen sekä luodaan selkeät ohjeet ilmiöön puuttumiseksi. Varmistetaan sukuelinten silpomisen vastaisen työn rahoitus.
  • Huolehditaan poliisin ja oikeuslaitoksen resursseista ja osaamisesta sukupuolittuneen väkivallan sekä sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja tutkimiseksi, tarvittaessa velvoittavalla täydennyskoulutuksella.
  • Luodaan poliisille, syyttäjille ja muille viranomaisille selkeät ja yhdenmukaiset toimintaohjeet digitaaliseen väkivaltaan ja vainoon puuttumisesta.
  • Järjestetään velvoittavia väkivallan katkaisu- ja ennaltaehkäisyohjelmia väkivallantekijöille.
  • Laaditaan ja toimeenpannaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma.

   3. Pelastetaan hyvinvointivaltio kestävällä, feministisellä talouspolitiikalla, joka toimii ympäristön ja hyvinvoinnin ehdoilla.
   Rahoittaaksemme hyvinvointivaltion ja vihreän siirtymän, tarvitsemme vahvaa julkista taloutta, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta sekä mahtuu ympäristön kantokyvyn asettamiin rajoihin.

    

   • Huomioidaan talouspolitiikassa ympäristöongelmien kustannukset ja piilossa oleva, pääosin naisten tekemä palkaton koti- ja hoivatyö. Tunnistetaan kasvatus, koulutus ja hoivatyö tuottavan talouden mahdollistajana ja perustana.
   • Uudistetaan verotusta kestävämmäksi ja reilummaksi. Ohjataan verotuksella ja kannusteilla kulutusta ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi, ja toteutetaan vihreä verouudistus sukupuolten tasa-arvoa edistäen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.
   • Torjutaan veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua.
   • Otetaan käyttöön monipuolisempia ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin mittareita, kuten GPI (aidon kehityksen mittari).
   • Tuetaan koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita, jotta saadaan lisättyä verotuloja ja toimeliaisuutta.
   • Parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja helpotetaan uusien työpaikkojen syntymistä erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Huomioidaan maahan muuttaneet naiset erityisenä ryhmänä yrityskentällä.
   • Tuetaan naisten perustamia startupeja. Kannustetaan naisia yrittäjyyteen ja varmistetaan, että rahoitusta ohjautuu tasapuolisesti niin naisten kuin miestenkin perustamille startupeille.
   • Varmistetaan julkisen talouden hankintojen vastuullisuus. Lisätään vastuullisuus pysyväksi pisteyttäväksi kriteeriksi osaksi kaikkia julkisen talouden hankintoja. Varmistetaan, että talouden hankinnoissa toteutuu säännönmukaisuus. Julkisen sektorin hankintoja tulee johtaa hankintojen ammattilainen.

   4. Kurotaan umpeen sukupuolten välinen palkkakuilu.
   Korjaamalla palkkauksen epätasa-arvo tehokkailla toimilla, ratkaistaan yksi pitkäaikaisimmista tasa-arvo-ongelmista.

    

   • Kavennetaan perusteettomia palkkaeroja ja edistetään palkka-avoimuutta nykyistä tehokkaammalla samapalkkaisuusohjelmalla.
   • Lisätään palkka-avoimuuden kattavuutta vahvistamalla tasa-arvolaissa henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista.
   • Edistetään kattavaa lainsäädäntöä palkkojen läpinäkyvyydestä EU:ssa.
   • Otetaan käyttöön Islannin mallin mukainen palkkatasa-arvoa edistävä lainsäädäntö.
   • Lasketaan tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain 30 työntekijän rajaa, jotta yhä useammalla työpaikalla olisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.
   • Selvitetään maahan muuttaneiden naisten ja vammaisten naisten euro.
   • Edistetään maahanmuuttajien työllistymistä, maahanmuuttajanaisten osallistumista työmarkkinoille sekä heidän samapalkkaisuutta.

   5. Tuodaan työelämään feminismiä ja ehkäistään eläkeköyhyyttä.
   Puuttumalla työelämän epätasa-arvoisiin käytäntöihin, lisäämme työelämän turvallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

    

   • Puretaan työelämän sukupuolittuneisuutta varhaiskasvatuksesta alkaen.
   • Estetään raskaus- ja perhevapaasyrjintää lainsäädännöllä ja tuetaan työn ja perheen yhteen sovittamista. Parannetaan perhevapaalta palaavan irtisanomissuojaa ja edistetään vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakautumista.
   • Uudistetaan työlainsäädäntöä siten, että työntekijät ovat oikeutettuja palkalliseen vapaaseen oman vanhemman tai isovanhemman sairastuessa, kuten oman lapsen kohdalla.
   • Otetaan valtiolla käyttöön anonyymi rekrytointi.
   • Kehitetään työelämän käytäntöjä huomioimaan erilaiset perhetilanteet ja perheiden monimuotoisuus.
   • Tuetaan yrittäjien ja itsensä työllistäjien oikeuksia työmarkkinoilla.
   • Säädetään työterveyshuoltolaissa ja työturvallisuuslaissa psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja selvitetään mielenterveyden tukemista lakisääteisenä työterveyspalveluna.
   • Sovelletaan pörssiyhtiöiden hallituksiin 40 prosentin sukupuolikiintiötä.
   • Lisätään työhön johtavaa maahanmuuttoa, puretaan työelämän eriarvoistavia rakenteita sekä parannetaan kansainvälistä suojelua saavien ja maahan muuttaneiden kieli- ja kotoutumispalveluja.
   • Ehkäistään eläkeköyhyyttä laatimalla eläkkeiden tasa-arvoon liittyvä toimenpideohjelma, helpottamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä kannustamalla työssäkäynnin jatkamista ja uudelleen kouluttautumista eläkkeelle siirtymisen sijaan.

   6. Panostetaan tasa-arvoiseen kasvatukseen ja koulutukseen kaikilla koulutusasteilla.
   Varmistamalla jokaiselle laadukas ja tasa-arvoinen koulutus sekä turvaamalla tutkimuksen resurssit, rakennamme parempaa tulevaisuutta kaikille.

    

   • Lisätään lakeihin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta sekä lakiin vapaasta sivistystyöstä vaatimus kasvatuksen ja opetuksen sukupuolitietoisuudesta. Lisätään varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opettajien täydennyskoulutusta sukupuolitietoisesta kasvatuksesta ja sateenkaariteemoista.
   • Pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.
   • Lisätään varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja ja kohdennetaan koulutuspaikat erityisesti paikkakunnille, joissa on suuri pula opettajista.
   • Tuetaan rahoituksella niiden päiväkotien ja koulujen toimintaa, joiden alueilla on matala koulutusaste, paljon työttömyyttä, vieraskielisiä ja vähävaraisia perheitä. 
   • Kirjataan opettajamitoitus perusopetuslakiin, jotta jokaiselle lapselle voidaan turvata riittävä yksilöllinen opetus ja opettajille työrauha opettaa.  Varataan oppilaitoksille riittävät resurssit vastata kaikkien oppilaiden tarpeisiin.
   • Vahvistetaan koulujen seksuaalikasvatuksessa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja kehollisen koskemattomuuden, mukaan lukien suostumuksen, käsittelyä.
   • Ennaltaehkäistään koulupudokkuutta ja tuetaan lasten lukutaitoa jo ensimmäisistä ikävuosista alkaen. Huolehditaan oppimisen tuki kuntoon.
   • Nostetaan lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa kattamaan oppivelvollisuusuudistuksen tuottama lisämäärärahatarve.
   • Kohdistetaan palveluita ja tunnistetaan maahanmuuttajanaiset omana erityisryhmänään koulutuksen kentällä.
   • Korvataan uskonnonopetus kaikille yhteisellä katsomusaineella.
   • Tehdään psykoterapeuttikoulutukseen osallistumisesta maksutonta.
   • Lisätään kaikkien koulutusasteiden rahoitusta pohjoismaiselle keskitasolle. Nostetaan tutkimuksen rahoitus tasolle, joka mahdollistaa kunnianhimoisen ja tuloksellisen tutkimustyön.
   • Nostetaan saamelais- ja romanikulttuurin tuntemusta osana kouluopetusta.

   7. Taataan kaikille kehorauha ja oikeus koskemattomuuteen, ja kitketään sukupuolittuneen häirinnän kulttuuria yhteiskunnan eri tasoilla.
   Kunnioittamalla kaikessa politiikassa ihmisten koskemattomuutta ja puuttumalla häirintään yhteiskunnan eri tasoilla, toteutamme ihmisoikeuksia ja saamme parempaa politiikkaa.

   • Uudistetaan translaki kokonaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi siten, että se turvaa myös lasten ja nuorten oikeuden päättää omasta kehostaan.
   • Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi.
   • Kielletään lapsiin kohdistuva ei-lääketieteellisiin syihin perustuva sukuelinkirurgia ja turvataan intersukupuolisten henkilöiden oikeudet.
   • Tehdään aborttilaille ihmisoikeusperustainen kokonaisuudistus tavalla, joka vahvistaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta.
   • Tarjotaan alle 25-vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 30-vuotiaille.
   • Lisätään maalittaminen rikoslakiin ja tarjotaan tukea hyökkäysten kohteeksi joutuneille henkilöille. Lisätään resursseja verkossa tapahtuvan vihapuheeseen puuttumiseen.
   • Puututaan seksuaalihäirintään työpaikoilla mm. työturvallisuuslakia uudistamalla.
   • Tehdään tilaa vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen osallistumiselle politiikkaan mm. tekemällä selvitys fyysisen ja sosiaalisen esteettömyyden toteutumisesta kaikissa julkisissa palveluissa ja tiloissa. Varmistetaan esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen määräämällä sen laiminlyömisestä sanktioita.
   • Toimitaan kaikessa päätöksenteossa antirasistisesti ja risteävät erot huomioiden.

   8. Ratkaistaan hoitajapula, varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus ja panostetaan ennaltaehkäisyyn.
   Varaamalla riittävästi resursseja ennaltaehkäisyyn ja toimivaan julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ihmiset saavat inhimillistä ja vaikuttavaa hoitoa ja tukea elämäntilanteestaan ja asuinpaikastaan riippumatta.

    

   • Tunnistetaan yhteiskunnan hoivavaje. Varataan uusille hyvinvointialueille riittävät resurssit laadukkaiden palveluiden tuottamiseen ja ohjataan hyvinvointialueita organisoimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö. Varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen esteettömyys ja saavutettavuus.
   • Turvataan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden riittävyys lisäämällä alan koulutuspaikkoja, helpottamalla työhön johtavaa maahanmuuttoa sekä tarjoamalla tukea johtamisongelmien ratkomiseen.
   • Varmistetaan, että sosiaaliturvauudistus edistää sukupuolten tasa-arvoa risteävät erot huomioiden. Otetaan käyttöön perustulo.
   • Puretaan koronapandemian hoitovelka. Huomioidaan erityisesti psyykkinen terveys ja nuorten ja naisten hyvinvointi ja mielenterveysongelmat.
   • Panostetaan lastensuojelussa erityisesti palveluihin, jotka auttavat päihteiden, rikollisuuden ja aggressiivisuuden kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria, sekä näiden palveluiden oikea-aikaiseen saamiseen.
   • lasketaan kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero 10 prosentin alennettuun kantaan.
   • Varmistetaan gynekologisen hoidon laatu ja saatavuus julkisena palveluna, ja laajennetaan terveysneuvontaa, jotta se kattaa eri ikävaiheet.
   • Taataan kaikille pääsy mielenterveyden peruspalveluiden piiriin enintään kuukauden sisällä.
   • Korotetaan omaishoidon tukea 100 eurolla ja kehitetään omaishoitoa siten, että omaishoitajat  jaksavat työssään paremmin.
   • Tuetaan uudenlaisia asumisen muotoja, jotta voidaan ehkäistä eläkeläisten ja nuorten yksinäisyyttä.
   • Puututaan systemaattisemmin terveyden eriarvoisuuteen ja terveydenhuollossa esiintyvään, erityisesti naisiin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, sosioekonomisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään.

    9. Tuetaan kaikkia perheitä yhdenvertaisesti.
    Varmistamalla monimuotoisten perheiden huomioimisen ja tukemisen muuttuvissa elämäntilanteissa, huolehdimme siitä että jokainen perhe saa juuri heille sopivia palveluita ja tukea.

     

    • Tuetaan isyyttä ja sosiaalista vanhemmuutta paremmin neuvoloissa ja kehitetään synnyttäjien terveyspalveluita niin, että palveluverkko kantaa myös synnytyksen jälkeen.
    • Panostetaan ehkäisevään lastensuojeluun palauttamalla lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus yhtä hyväksi kuin se oli ennen 1990-luvun lamaa.
    • Lasketaan lapsettomuushoitojen hintaa ja nopeutetaan hoitoon pääsyä.
    • Parannetaan yhden lapsen perheiden sosiaaliturvaa.
    • Huomioidaan tukipalveluissa moninaisten perheiden tarpeet niin sateenkaariperheistä maahanmuuttajiin, adoptioperheisiin, itsellisiin naisiin kuin lapsettomiin perheisiin.
    • Muutetaan vanhemmuuden kustannukset jaettaviksi kaikkien työnantajien kesken.
    • Korjataan vanhemmuuslakia mahdollistamalla  juridinen vanhemmuus useammalle kuin kahdelle vanhemmalle sekä kirjaamalla vanhemmuus juridisesti vanhemmuudeksi (vs. äitiys, isyys).

    10. Vahvistetaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimintaedellytyksiä ja tasa-arvoa.
    Korjaamalla taide-, kulttuuri- ja liikunta-alojen epätasa-arvoisia rakenteita ja huolehtimalla alojen resursseista, luomme samalla hyvinvointia.

     

    • Nostetaan valtion taide- ja kulttuuribudjetti 1,0 %:iin valtion talousarvion kokonaismenoista ja kehitetään kulttuurin rahoitusjärjestelmiä tukemaan perinteisten toimijoiden ohella myös uusia taiteen muotoja ja toimijoita sekä spontaania ja kokeiluluontoista toimintaa.
    • Parannetaan taiteen ja kulttuurin tekijöiden toimeentuloa ja vahvistetaan taiteen tekijöiden työmarkkina-asemaa esimerkiksi käynnistämällä kokeilu taiteilijapalkasta, kehittämällä e-lainauskorvausjärjestelmää ja laajentamalla näyttelypalkkiojärjestelmää myös gallerioihin. Kasvatetaan valtion taiteilija-apurahojen sekä taiteilija- ja urheilijaeläkkeiden määrää.
    • Edellytetään tarvittaessa lainsäädännöllä, että kulttuurin ja taiteen julkisia varoja jakavat tahot edistävät sukupuolten tasa-arvoa, jakavat rahoitusta tasa-arvoisesti ja tilastoivat rahoituksen jakautumista sukupuolittain ja lajityypeittäin.
    • Varmistetaan, että urheilun, liikunnan ja kulttuurin ja niiden toimijoiden sitoutuminen sukupuolittuneen väkivallan, seksuaalihäirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi on edellytys valtionavun saamiseksi.
    • Edellytetään, että valtionavustuksia saavien urheilujärjestöjen palkkaus- ja maajoukkuekorvaukset ovat tasa-arvoiset, ja edellytetään valtionavustuksia saavien urheiluliittojen laativan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Jaetaan urheilun ja liikunnan resurssit tasapuolisesti eri sukupuolille liikunnan ja urheilun eri tasoilla.

     

    11. Toteutetaan ihmisoikeusperusteista, inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.
    Ottamalla ihmisoikeudet maahanmuuttopolitiikan keskiöön ja panostamalla kotouttamiseen luomme avointa ja antirasistista yhteiskuntaa jokaiselle maahan tulleelle ja täällä asuvalle.

     

    • Toteutetaan ulkomaalaislain kokonaisuudistus ihmisoikeusperustaisesti huomioiden erityisesti lapsen etu, perhe-elämän suoja sekä oikeus opiskella ja tehdä töitä. Otetaan käyttöön humanitaarinen viisumi ja D-viisumi, joka kattaa myös suomalaisten ja Suomessa oleskelevien perheenjäsenet ja kumppanit.
    • Nostetaan Suomen pakolaiskiintiö vähintään 3 000 henkilöön vuodessa.
    • Kohtuullistetaan oleskeluluvan saamiseen liittyviä toimeentuloedellytyksiä ja luovutaan niistä perheenyhdistämisen kohdalla.
    • Tarjotaan maahan muuttaneille laajemmin suomen ja ruotsin kielen kursseja. Varmistetaan kotiäitien ja muiden kotona olevien vanhempien osallistuminen kielenopetukseen.
    • Varmistetaan maahan muuttaneiden naisten kokeman väkivallan ja lähisuhdeväkivallan parempi huomioiminen oleskeluluvan perusteissa.
    • Ehkäistään paperittomuutta ja helpotetaan jo maassa olevien paperittomien tilannetta, mm. turvaamalla paperittomien oikeus laajaan terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin sekä paperittomien lasten oikeus varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. 
    • Myönnetään laillinen oleskelu ja mahdollisuus opiskeluun ja työntekoon pitkään maassa olleille turvapaikanhakijoille, joiden lupaprosessi on kestänyt kohtuuttoman pitkään tai joiden palauttaminen lähtömaahan ei ole mahdollista.
    • Turvataan turvapaikanhakijoiden lasten oikeus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

    12. Huolehditaan yhteisestä luonnostamme ja torjutaan ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti, kunnianhimoisesti tulevien sukupolvien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.
    Torjumalla luontokatoa ja ilmastonmuutosta tehokkailla ja sosiaalisesti oikeudenmukaisilla toimilla, turvaamme nykyisten ja tulevien sukupolvien elämän edellytykset.

     

    • Laajennetaan luonnonsuojelua, parannetaan uhanalaisten lajien suojelua ja vahvistetaan luontopääomaa myös taloudellisella ohjauksella.
    • Säädetään ilmastolakia vastaava luontolaki, jossa asetetaan luonnon monimuotoisuuden parantamiselle sitovat tavoitteet.
    • Tehdään kulutustavaroiden hiilijalanjäljet näkyväksi.
    • Panostetaan monipuoliseen päästöttömään julkiseen liikenteeseen, joka on kaikkien saavutettavissa, edullista ja turvallista matkustajille.
    • Vahvistetaan Suomen päästötavoitteita ja kiihdytetään ilmastotyötä. Turvataan ihmisille ilmastotoimien oikeudenmukaisuus.
    • Siirrytään kiertotalouteen ja kiihdytetään energiasiirtymää puhtaaseen, päästöttömään ja turvalliseen energiaan.
    • Lopetetaan avohakkuut valtion ja kuntien mailla. 
    • Saamelaisalueella tapahtuvista hakkuista ja muista maankäyttöhankkeista neuvotellaan saamelaisten kanssa tasavertaisesti, alkuperäiskansojen oikeudet turvaten.
    • Toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi myös ilmastotoimien osalta.
    • Tehdään eläinpolitiikkaa, jonka keskiössä on eläinten itseisarvo.
    • Tuetaan ja rahoitetaan ilmasto- ja ympäristötyötä globaalin etelän maissa sekä huomioidaan kansainvälinen oikeudenmukaisuus läpileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa.

    13. Tuetaan maailman naisia ja lapsia feministisellä, rauhaa rakentavalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.
    Toimimalla rauhanvälittäjänä, ja ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisijänä ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäjänä, Suomi voi toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä maailmalla. 

     

    • Otetaan käyttöön sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ihmisoikeusperustaisesti ja intersektionaalisesti edistävä ulkopolitiikka ja laaditaan sitä varten strategia.
    • Parannetaan naisten asemaa ja hillitään maailman väkiluvun kasvua turvaamalla kehittyvien maiden tyttöjen koulutus, terveyspalvelut ja seksuaalioikeudet. 
    • Naisten rooli ja toimijuus tunnustetaan niin ilmastoasioissa kuin rauhanneuvotteluissa. Tuetaan ja kannustetaan naisia ilmasto-, rauhanneuvottelujen sekä kehitysyhteistyön johtotehtäviin niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti.
    • Nostetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja varmistetaan, että tasa-arvo on merkittävänä tavoitteena 85 prosentissa kaikista kehitysyhteistyöhankkeista. Huomioidaan kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa myös ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmat.
    • Uudistetaan asepalvelus yhdenvertaiseksi ja vapaaehtoiseksi eri sukupuolille.
    • Varmistetaan yritysvastuulailla, että suomalaiset yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.
    • Suomi edistää ydinasevarustelukierteen purkamista niin YK:ssa kuin muilla kansainvälisillä areenoilla. Suomi liittyy ydinasekieltosopimukseen ja toimii kaikin käytettävissä olevin keinoin ydinaseuhan vähentämiseksi.