Säännöt

ESPOON VIHREÄT NAISET RY

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Espoon Vihreät Naiset ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n ja Vihreät Naiset ry:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

Espoon Vihreiden Naisten puheenjohtaja Marjut Joensuu allekirjoittaa yhdistyksen perustamiskirjaa Villa Elfvikissä 26.6.2008. Kuva: Teresia Volotinen2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille sekä edistää ja rohkaista naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Espoossa.

Yhdistys pyrkii vahvistamaan naisten kykyjä ja taitoja toimia elinympäristön ja luonnonvarojen suojelun sekä kestävän kehityksen ja tasa-arvon hyväksi. Yhdistys tukee ja edistää naistyötä seka naisryhmien välistä yhteistyötä. Yhdistys edistää tasa-arvoa ja vaihtoehtoista politiikkaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. toimii Vihreät Naiset ry:n paikallisyhdistyksenä Espoossa,
2. tekee aloitteita ja kannanottoja,
3. ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun;
4. järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja,
5. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
6. järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä
7. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt nainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

* on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
* on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
* ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
* asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.

Puoluekokous päättää vuosittain:

* perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden;
* perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11 § PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;
2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;
3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT PUOLUEEN ASIAT

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

1. yhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen eduskuntavaalien ehdokasasetteluun;
2. yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen;
3. ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellämainituissa asioissa hallitukselle.

13 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;
3. valita hallituksen puheenjohtaja;
4. valita hallituksen muut jäsenet;
5. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;
6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan puolueen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Vihreät Naiset ry:lle tai, mikäli Vihreät Naiset ry:tä ei enää ole olemassa, puolueelle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.