Feministinen päätöksenteko 

 

 • Vahvistetaan sukupuolivaikutusten arviointia kaikessa julkisessa päätöksenteossa.
 • Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja hyväksytään yleisesti niin kunta- kuin aluehallinnossa.
 • Kunnissa korvataan sukupuolittuneet ammattinimikkeet uusilla.
 • Varataan kuntien tasa-arvotyöhön resurssia ja tasa-arvotoimikuntiin päätösvaltaa nostaa esiin epäkohtia.
 • Tehdään tilaa vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen osallistumiselle politiikkaan. Turvataan nuoriso- ja vammaisneuvostojen rooli päätöksenteossa.
 • Kunnat panostavat viestinnässä kuntalaisten laajemman monikielisyyden huomioimiseen.
 • Jokaisella on oikeus saada palveluita omalla kielellään suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja viittomakielellä.
 • Kitketään vihapuhetta laatimalla kuntiin arvostavan vuorovaikutuksen ohjeet. Laaditaan turvaohjeet liittyen luottamushenkilöihin kohdistuvaan häirintään, verkossa ja muissa toimintaympäristöissä.
 • Varmistetaan, ettei ketään vaienneta päätöksenteossa häirinnän ja vihapuheen kautta. Nimetään kunnassa häirintäyhdyshenkilö, johon luottamushenkilö voi olla yhteydessä.
 • Luottamuselinten johtoon ja kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksiin valitaan yhtä paljon naisia ja miehiä.

 

 

Feministinen talous- ja työelämäpolitiikka

  

 • Kunnista rakennetaan ihmisille ja ympäristölle kestäviä. Reilussa muutoksessa vähennetään samaan aikaan päästöjä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa.
 • Koronan supistaessa kuntataloutta, ympäristöpalvelut ja ennaltaehkäisevät toimet eivät saa olla säästön kohteina. Tehdään kestävään elvytykseen pohjautuvaa jälleenrakennusta koronan jälkeen.
 • Synnytetään uusia työpaikkoja kunnianhimoisten ympäristö- ja ilmastotoimien kautta.
 • Tehdään feminististä elinvoimapolitiikkaa. Huomioidaan kuntien veto- ja pitovoimatekijöissä myös tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja alueen ilmapiiri.
 • Varmistetaan, että elinkeinoja kehitetään tasapuolisesti siten, että elinkeinopoliittisiksi kärkialoiksi valitaan myös naisvaltaisia aloja.
 • Edistetään työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaista työilmapiiriä, jotta kuntien kiinnostavuus kasvaa.
 • Kuntien ja kuntien yhtiöiden hankintakriteerit uudistetaan niin, että ne edistävät ihmisoikeuksia ja ekologisesti kestävää maailmaa.
 • Kunnat työnantajina kehittävät työelämän käytäntöjä huomioimaan perheiden ja kuntalaisten monimuotoinen todellisuus.
 • Puretaan työmarkkinoiden segregaatiota panostamalla esimerkiksi opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutukseen sekä toisen asteen koulutusvalintoihin.
 • Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi kunnissa.
 • Kiinnitetään huomioita naisvaltaisten matalapalkkaisten alojen työhyvinvointia lisääviin etuihin sekä riittäviin resursseihin työmäärän tasaamiseksi.
 • Kuntien yrityshautomot tukevat naisten innovaatioiden tuotteistamista sekä start up-yrittämistä.
 • Tuetaan yrittävien ja itsensä työllistäjien oikeuksia työmarkkinoilla.
 • Kohdistetaan palveluita ja tunnistetaan maahanmuuttajanaiset erityisryhmänään työllisyystoimien osalta.
 • Aloitetaan uusi perustulokuntakokeilu. Otetaan mukaan mm. koronan vuoksi työttömäksi joutuneita, yksin yrittäviä, itsensä työllistäjiä, pitkäaikais- sekä osatyökykyisiä työttömiä.

 

 

Feministinen kehorauha ja oikeus koskemattomuuteen

  

 • Huolehditaan, että jokainen sukupuoli-identiteetistään tai sen ilmenemisestä riippumatta, saa tarvitsemiaan terveys- ja sosiaalipalveluja ilman pelkoa syrjinnästä.
 • Lisätään turvakotien ja seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten määrä Istanbulin sopimuksen edellyttämälle tasolle. Varmistetaan, että tukipalvelut ovat saavutettavia ja esteettömiä.
 • Jokaiseen kuntaan luodaan lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatiorakenne.
 • Puututaan aktiivisesti ns. kunniaan liittyvään väkivaltaan ja ihmiskauppaan.
 • Tarjotaan alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy.
 • Tarjotaan nuorille ensikuukupit maksutta osana kouluterveydenhuoltoa.

 

 

Feministinen luonto- ja ilmastopolitiikka

  

 • Pidetään huolta lähimetsistä ja -rannoista ja tunnistetaan niiden merkitys ihmisten hyvinvoinnille.
 • Panostetaan esteettömiin ja saavutettaviin lähiluontokohteisiin. Vamman, pikkulasten kanssa kulkemisen tai ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ei tule olla este luonnossa liikkumiselle.
 • Varmistetaan, että julkinen liikenne on kaikkien saavutettavissa, edullista ja turvallista matkustajille. Panostetaan monipuoliseen päästöttömään julkiseen liikenteeseen.
 • Vähennetään jätteen syntymistä ja tehdään kierrättämisestä kuntalaisille helppoa.
 • Korvataan kasvisruoka vegaaniruoalla ja siirretään se linjastoissa ensimmäiseksi.
 • Asetetaan kunnissa tavoitevuosi sille, milloin fossiilisista polttoaineista ja turpeesta luovutaan.
 • Kehitetään kuntien kestävän kehityksen budjetointia.
 • Ei sijoiteta kaivostoimintaa arvokkaille luontokohteille tai niiden läheisyyteen.
 • Lopetetaan avohakkuut valtion mailla. Edistetään kuntien omistamissa metsissä siirtymistä jatkuvan kasvatuksen menetelmään.
 • Vaikutetaan yhteisten metsien hoidon ohjaamiseen kuntien metsäohjelmilla, jotka on laadittu kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistaen.
 • Saamelaisalueella tapahtuvista hakkuista ja muista maankäyttöhankkeista neuvotellaan saamelaisten kanssa tasavertaisesti, alkuperäiskansojen oikeudet turvaten.

 

 

 Feministinen terveys- ja hyvinvointipolitiikka

  

 • Huomioidaan koronan aiheuttama hoitovelka kunnan terveyspalveluissa ja tehdään suunnitelma velan korjaamiseksi, etenkin ikäihmisten kohdalla.
 • Taataan kaikille pääsy mielenterveyden peruspalveluiden piiriin korkeintaan kuukauden päästä yhteydenotosta.
 • Kunnissa laaditaan kaikki toimialat ylittävä ohjelma köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan.
 • Ennaltaehkäistään poikien ja miesten syrjäytymistä panostamalla toimiviin peruspalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin neuvola- ja perhetyöhön.
 • Turvataan kaikkiin kuntiin nuorisotilat ja huolehditaan siitä, että jokaiselle nuorelle löytyy turvallinen tapaamispaikka.
 • Tehdään jokaiseen kuntaan liikuntaohjelma. Taataan kaikille syrjinnästä vapaat harrastus- ja liikkumismahdollisuudet.
 • Liputetaan kunnantalolla paikallisten pride-tapahtumien kunniaksi sekä huomioidaan homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä.
 • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden edistämisessä otetaan käyttöön elinkaarimalli, joka kannattelee kuntalaisia koko elämän läpi.
 • Omaishoitajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan turvaamalla taloudelliset ja tukiresurssit.
 • Jokaisella ihmisellä on oikeus omanlaiseen ikääntymiseen. Ihmisoikeuksia kunnioitetaan myös ihmisten siirtyessä hoivan palvelun piirin.
 • Ikäihmisten osallisuuteen ja hyvinvointiin panostetaan, eikä palveluista leikata.
 • Ikäihmisten palveluissa ymmärretään ja tuetaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta.
 • Laaditaan kuntiin antirasistinen toimintaohjelma.
 • Kunnissa tuetaan turvapaikanhakijoita, ja tarjotaan sukupuolierityisiä tiloja ja tukea tarpeen mukaan turvapaikanhakijoille ja sen saaneille.
 • Kunnissa edistetään kulttuuripalvelujen alueellista saavutettavuutta ja laajennetaan maksuttomien kulttuuripalveluiden tarjontaa.
 • Korjataan sisäilmaongelmaiset opiskelu- ja työtilat tai korvataan ne uusilla.

 

 

Feministinen kasvatus- ja koulutuspolitiikka

  

 • Noudatetaan valtakunnallisia suosituksia koulu – ja varhaiskasvatusalan henkilöstön mitoituksesta oppilaitoksissa ja varmistetaan näin kasvattajien jaksaminen.
 • Puututaan koulussa ja verkossa tapahtuvaan väkivaltaan. Nimetään häirintäyhdyshenkilö jokaiseen Suomen päiväkotiin ja kouluun.
 • Tehostetaan koulujen ja poliisin keskinäistä yhteistyötä sekä vakaviin kouluväkivaltatapauksiin puuttumista nimeämällä jokaiselle koululle oppilaitosyhteistyöpoliisi.
 • Vahvistetaan täydennyskoulutuksella varhaiskasvatuksen työntekijöiden osaamista sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta.
 • Tehdään koronatoimien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin hallinnonalat ylittävä seuranta, joka raportoidaan kaupunginvaltuustossa.
 • Ennaltaehkäistään koulupudokkuutta panostamalla opinto-ohjaukseen sekä peruskoulussa, toisella asteella, että opintojen nivelvaiheessa.
 • Huolehditaan oppilashuollon riittävistä resursseista. Lisätään erityisopetuksen sekä S2-tuen resurssia niin peruskoulussa kuin toisella asteella. Panostetaan laadukkaaseen opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen.
 • Pidetään huoli erilaisten oppijoiden riittävästä ja oikea-aikaisesta tuesta sekä opettajien erityispedagogisesta täydennyskoulutuksesta.
 • Mahdollistetaan jokaiselle lapselle maksuton tai kohtuuhintainen harrastus lähellä kotia.
 • Huomioidaan maahanmuuttajataustaiset lapset omana erityisryhmänään tarjoamalla tehostettua S2-tukea päiväkodeissa sekä panostamalla päiväkotien sekä lapsi- ja perhepalveluiden yhteistyöhön.
 • Huolehditaan maahanmuuttajataustaisten perheiden mahdollisuudesta tukea lastensa koulunkäyntiä tuomalla erityisesti maahanmuuttajaäideille kohdennettua suomen kielen opetusta koulujen yhteyteen.
 • Jalkautetaan ekotukitoiminta jokaiseen suomalaiseen kouluun niin opettajien kuin oppilaidenkin ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi.
 • Huolehditaan jokaiselle maksuton etänä tapahtuva koulunkäynti.

 

 

Feministinen perhepolitiikka

  

 • Huomioidaan tukipalveluissa moninaisten perheiden tarpeet niin sateenkaariperheistä maahanmuuttajiin, adoptioperheisiin, itsellisiin naisiin kuin lapsettomiin perheisiin.
 • On feminististä kunnioittaa ihmisten erilaisia elämänvalintoja, tunnistetaan tämä ja koulutetaan kunnan henkilökuntaa olemaan olettamatta ihmisten perhe- tai parisuhdestatuksia.
 • Tuetaan isyyttä ja sosiaalista vanhemmuutta paremmin neuvoloissa ja kehitetään terveyspalveluita niin, että palveluverkko kantaa myös synnytyksen jälkeen.
 • Kehitetään kunnissa synnyttäjille suunnattujen tukipalveluja saatavuutta, kuten fysioterapiaa.
 • Sateenkaarinuorten perheiden erityistarpeet huomioidaan, ja sateenkaarinuoria tuetaan heidän kohtaamansa väkivallan uhkan vähentämiseksi.
 • Tehdään jokaiseen kuntaan esteetön leikkipuisto, joka on saavutettava erilaisten vammojen ja toimintakyvyn heikentymän kanssa kasvaville lapsille.
 • Madalletaan perheille kynnystä hakea ja saada ennaltaehkäisevää palvelua. Kootaan kunnissa kolmannen sektorin järjestöt kahdesti vuodessa yhteen keskustelemaan perheiden tilanteesta ja uusista tarpeista.
 • Otetaan jokaisessa kunnassa käyttöön lapsivaikutusten arviointi.
 • Turvataan sijais- ja tukiperheiden saatavuus lisäämällä tiedottamista ja koulutusta.
 • Tunnistetaan, että moni suomalainen asuu yksin. Huomioidaan yksin asuvat kuntien palveluissa.
 • Tuetaan yksinasuvien naisten taloutta ja asumista kuntien omalla asuntotuotannolla sekä muulla asuntopolitiikalla, esim. yhteisöllisen rakennuttamisen keinoin.
 • Huomioidaan rakentamisessa kuntalaisten erilaiset elämäntilanteet ja elämäntavat. Rakennetaan uudet rakennuksen sukupolvimallin mukaisesti.
 • Varmistetaan, että uudet kuntaan muuttaneet, niin muualta Suomesta kuin ulkomailta, saavat mahdollisimman monet palvelut samalta luukulta.
 • Tuetaan kuntia rakentamaan uusille kuntaan tulijoille verkostoja niin työllistymisen kuin ystäväpiirin löytämiseksi.

 

 

Hyväksytty Vihreät Naiset ry:n syyskokouksessa 14.11.2020. Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.1.2021.