Palaute Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta 2018-2021

Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnos (ja siihen liittyvä ympäristöselostus) on ollut julkisesti nähtävillä 24.8.-29.9.2017 välisen ajan. Ohjelmaluonnokseen on pyydetty lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Sen lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa palautetta nähtävilläoloajan.

 

Kymenlaakson vihreät naiset ry haluaa kiinnittää palautteenpyytäjien huomion siihen, että maakuntaohjelmasta ei löydy lainkaan sanaa tasa-arvo. Sieltä ei löydy myöskään sanoja yhdenvertaisuus eikä monimuotoisuus, sanan viitatessa ihmisiin. Kuitenkin esimerkiksi monimuotoiset työyhteisöt ovat tutkisti tehokkaampia ja tuottavimampia kuin homogeenisesti kootut. Samoin tutkimuksissa on saatu evidenssiä siitä, että naisten johtamat yritykset ovat olleet taloudellisesti tuloksellisempiä erityisesti riskinhallinnan näkökulmista.

Tämän lisäksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 § (15.4.2005/232) toteaa seuraavaa viranomaisen velvollisuudesta edistää tasa-arvoa:

”Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Myös EU:n Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää. Tasa-arvoa edistetään sekä valtavirtaistamistoimilla että kohdennetuilla erityistoimilla.

Kymenlaakson vihreät naiset ry ehdottaa edellisen perusteella, että tasa-arvo lisätään kolmanneksi Kymenlaakson maakuntaohjelman läpileikkaavaksi teemaksi ehdotettujen kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden lisäksi.

Pidämme positiivisena 3. toimintalinjaan lisättyä toimenpidettä ”työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen”. Tämän lisäksi Kymenlaakson vihreät naiset ry suosittelee myös kaikkien muiden ehdotettujen toimintalinjojen:

  1. Liiketoimintaympäristö
  2. Asuin- ja kulttuuriympäristö
  3. Osaamis- ja innovaatioympäristö
  4. Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä

täydentämistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmilla ja toimintapiteillä.

Seurannan osalta Kymenlaakson vihreät naiset ry toivoo sukupuolenmukaista tilastointia eli mittareita, joiden avulla saadaan tietoa erityistoimenpiteiden vaikuttavuudesta niin työpaikkojen kuin perustettujen yritysten lukumääriin ja toimialoihin sekä yritysrahoituksen jakaantumisesta samoilla perusteilla.

29.9.2017

Tiina Rosberg
Kymenlaakson vihreät naiset ry.
puheenjohtaja

Kaisa Spies
Kymenlaakson vihreät naiset ry.
varapuheenjohtaja