Poliittinen ohjelma 2015-2018

Hyväksytty Vihreät Naiset ry:n syyskokouksessa 10.10.2015

Feminismi muuttaa talouden ja politiikan toimintatapoja

Vihreiden Naisten tavoitteena on feministinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen elämään.

Vihreä ja tasa-arvoinen Suomi on vientituote – feminismin ja oikeudenmukaisuuden teemat painottuvat kansainvälisessä politiikassa, kehitysyhteistyössä ja kansainvälisessä rauhantyössä. Tasa-arvo on myös vetovoimatekijä kilpailussa kansainvälisestä koulutetusta työvoimasta.

Lähiympäristö, kaupungit, maaseutu ja luonnon monimuotoisuus kukoistavat Vihreiden Naisten Suomessa. Ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti yhtenä maailman kärkimaista eikä Suomeen rakenneta ainuttakaan uutta ydinvoimalaa.

Naiset eivät ole samanlaisia, niin kuin eivät miehetkään. Esimerkiksi terveydentila, koulutus, ikä, luokka, etninen tausta, ihonväri, kulttuuritausta tai seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat myös siihen, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo eri yhteyksissä toteutuu. Siksi intersektionaalisuuden (moniperusteinen syrjintä) ymmärtäminen ja moninaisuuden kunnioitus ovat olennainen osa tasa-arvoisen ja vihreän Suomen rakennustyötä.

Tämä ohjelma pohjautuu poliittiseen ohjelmaan 2012 – 2015 ja siihen on lisätty uusia avauksia.

Tässä ohjelmassa ei ole keskitytty niihin teemoihin, jotka ovat selvästi ilmaistu jo Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa 2015 – 2019.

Kuntien tehtävänä on huolehtia ihmisten hyvinvoinnista. Kuntavaaleissa 2017 on pidettävä esillä ohjelman teemoja, sillä kuntapäättäjillä on vaikutusvaltaa siihen, miten hallituksen linjauksia toteutetaan kunnissa. Kaikkein eniten peruspalveluiden heikentämisestä kärsivät yhteiskunnan heikoimmat, pienituloiset ja sairaat. Julkisten palveluiden käyttäjistä suurin osa on naisia. Julkisen sektorin työntekijöistä yli 70 % ja palvelujen käyttäjistä suurin osa on naisia. Julkisen talouden leikkauksista suurin osa kohdistuu naisvaltaisille aloille. Tänä hallituskautena onkin erityisesti tarkkailtava sitä, miten työttömyys tulee jakautumaan eri sukupuolten kesken. Ikääntyneiden naisten köyhyyteen tulee puuttua ajoissa, eikä antaa asumistuen leikkausten rangaista ikääntyviä naisia. On huolehdittava, ettei yhdessä hallituskaudessa mennä takapakkia hyvinvoinnissa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa.

VIHREÄ FEMINISMI ON TASA-ARVOA

Vihreän feminismin perustana on ihmiskuva, joka tunnustaa moniarvoisuutta ja tasa-arvoisia ihmisoikeuksia. Sukupuoli on moniulotteinen, kulttuurin ja ajan myötä muuttuva ja muuntumiskelpoinen käsite. Vihreän feminismin lähtökohtana on sukupuoli-identiteettien ja sukupuolen ilmaisujen moninaisuuden arvostaminen. Vihreät Naiset ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja taistelee jäykkiä sukupuolikäsityksiä sekä syrjintää vastaan. Vihreä feminismi on kaikkien ihmisten vapautusliike, joka pyrkii eroon jäykistyneistä sukupuolirooleista ja joka työskentelee turvatakseen yhteiskunnassa myös niiden ihmisten aseman ja roolin, jotka eivät syystä tai toisesta siihen itse pysty. Vihreät Naiset vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja toimii aktiivisesti naiskauppaa vastaan. Vihreä feminismi suojelee ihmistä ja tukee psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja kulttuurista esteettömyyttä. Vihreä feminismi rohkaisee tiedostamaan ja kunnioittamaan ihmisiä, luontoa ja eläimiä.

Vihreät Naiset muistuttaa tasa-arvosta ja pitää yllä keskustelua. Meitä on moneksi. Jotkut meistä kamppailevat työssä ja kotona naisen asemasta tasavertaisena miesten kanssa ja toiset hakkaavat päätään lasikattoon. Jotkut ovat lasikaton jo rikkoneet ja toimivat tasa-arvoisina miesten kanssa niin kotona, työelämässä kuin vapaa-ajan harrastuksissa. Vihreät Naiset kannustaa kaikkia naisia kohti tasa-arvoa ja antaa täyden tukensa tasa-arvon jo saavuttaneille. Vihreät Naiset kehottaa jo lasikaton rikkoneita ojentamaan köysitikkaat kanssasiskoille.

1. Tavoite
Edistetään Vihreää feminismiä yhteiskunnassa ja puolueessa.

Toimenpiteet
a) Kyseenalaistetaan vanhoja kaavoihin kangistuneita asenteita ja näytetään millainen maailma voisi olla kirjoittamalla kannanottoja ja blogikirjoituksia.
b) Huolehditaan siitä, että feminismi näkyy entistä selvemmin Vihreiden ohjelmissa ja toiminnassa.

2. Tavoite
Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.

Toimenpiteet
a) Vihreät Naiset toimii edelleen sen hyväksi, että Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja hyväksytään yleisesti niin kunta- kuin aluehallinnossa. Sen myötä mm. sukupuolivaikutusten arviointi otetaan mukaan strategia- ja talousarviovalmisteluihin.
b) Uudistuneen kansallisen tasa-arvolain velvoitteiden täyttymistä oppilaitoksissa seurataan ja tuetaan.
c) Vihreät Naiset toimii aloitteellisesti, jotta tasa-arvotyön toimintatapoja kehitettäisiin. Alueellista tasa-arvotyötä on tuettava, tasa-arvotyön verkostoja on vahvistettava ja uusia yhteistyön menetelmiä on kehitettävä. Valtion avustus tasa-arvotyölle ja naisjärjestöille on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla.
d) Vihreät Naiset vaikuttaa aktiivisesti siihen, että ensi- ja turvakotien määrää lisätään kansainvälisten sopimusten edellyttämälle tasolle. Seksuaalisesta häirinnästä vapaa alue tulee ulottaa myös lasten toimintaympäristöihin päiväkodeissa ja kouluissa.
e) Vihreät Naiset työskentelee jatkuvasti Vihreän puolueen tasa-arvoa edistävän toiminnan vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että Vihreiden kaikki politiikkaohjelmat sisältävät sukupuolten tasa-arvoa edistävän näkökulman.

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

Feministinen hyvinvointipolitiikka perustuu tasa-arvoon, turvallisuuteen, ongelmien ehkäisyyn, erilaisten elämänarvojen arvostamiseen ja yhteisöllisyyden sekä osallisuuden edistämiseen. Painopisteenä tulevaisuudessa näemme ehkäisevät menetelmät erilaisten hyvinvointia uhkaavien ongelmien ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Nyt ei ole aika säästää asioissa, jotka edistävät ihmisyyttä, esteettömyyttä, arvostusta ja tasa-arvoisuutta.

Vihreät Naiset puolustaa tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa. Eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä, hyvinvointieroja on kavennettava, peruspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava kaikille ihmisille varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Palveluista tulee tiedottaa yhtäläisesti, ymmärrettävästi ja selkeästi. Kun kunnat säästävät henkilöstökuluissa, se kohdistuu eniten naisvaltaisille aloille. Naisten mahdollisuus työhön ja urakehitykseen tulee turvata takaamalla varhaiskasvatus- ja hoivapalveluiden riittävä määrä ja hyvä laatu. Työssä olevat eivät voi huolehtia vanhemmistaan omaishoitajien tavoin. Toiset ihmiset valitsevat omaishoitajuuden. Työ on arvokasta ja sitä tulee tukea riittävästi niin ohjauksella kuin rahallisestikin. Työelämä ja koti on voitava sovittaa yhteen niin, ettei kumpikaan osa-alue kärsi.

Jokaisella on oikeus saada seksuaaliterveyteen liittyvää neuvontaa ja hoitoa. Terveydenhuollossa tulee varmistaa, että myös maahanmuuttajat saavat tietoa seksuaaliterveydestä. Alle 25-vuotiaille tulee tarjota ilmainen ehkäisy. Tällä vähennetään ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja.

Kaikilla on oikeus hoivaan ja hoitoon, jossa henkilökunnan määrä on riittävä ja hoito on ihmisten erilaisuuden huomioon ottavaa.
Naisten ja miesten palkkaeroista ja hoitovastuun epätasaisesta jakautumisesta johtuen yhä useampi nainen jää ikääntyessään köyhyysrajan alapuolelle.
Sairastuminen tai työttömyys ovat suurempia sosiaalisia riskejä yksin asuville. Yksin asuminen on yleistynyt Suomessa jo pitkään, ja nykyään jo 41 prosenttia asuntokunnista on yhden hengen asuntokuntia. Yksin asuvista on suhteessa eniten iäkkäitä naisia ja heillä menee useimmilla mittareilla keskimäärin koko väestöä huonommin.

3. Tavoite
Sote-uudistus on edelleen kesken ja sen vieminen maaliin julkisena, kaikkien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävänä ja ylläpitävänä mallina on tärkeää.

Toimenpide
Seurataan sote-uudistuksen etenemistä ja tarvittaessa vaikutetaan lakiluonnoksiin eduskuntaryhmän kautta.

4. Tavoite
Mielenterveys on kaikkien oikeus.

Toimenpide
Korostetaan ennaltaehkäisyä ja muokataan asenteita.

5. Tavoite
Seksuaaliterveys on kaikkien oikeus.

Toimenpide
a) Edistetään kaikenikäisten seksuaalineuvontaa.
b) Edistetään nuorisolle ilmaista ehkäisyä.

6. Tavoite
Palkkaepätasa-arvon poistaminen

Toimenpide
Samapalkkaisuusohjelman jatkaminen.

7. Tavoite
Eläkkeellä on tultava toimeen.

Toimenpide
a) Takuueläkettä on korotettava niin, että se kattaa nousevat kustannukset ja tukien leikkaukset. (Elokuussa 2015: 746,57 euroa)
b) Edistetään asuntopolitiikassa kohtuullisen vuokra- ja hintatason asuntojen saatavuutta ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja.

KASVATUS JA KOULUTUS

Vihreä feminismi tähtää siihen, että kasvatuksessa ja koulutuksessa päästään eroon sukupuolen perusteella tehtävästä jaottelusta. Suomalaiset naiset ovat maailman korkeimmin koulutettujen joukossa, mutta työelämässä naiset silti harvoin yltävät johtopaikoille. Opiskeluvaiheessa hakeudutaan edelleen tietyille aloille sukupuolen perusteella.

Koulutuksessa lapsia tulee rohkaista löytämään mieluisia kiinnostuksen kohteita ja ammatteja riippumatta ns. naisten ja miesten ammatteihin liittyvistä ennakkokäsityksistä. Lasten intohimoa omanlaiseen elämään ei saa rajoittaa sukupuolen tai sen ilmaisun perusteella.

Koulutus on erinomainen keino ehkäistä syrjäytymistä ja edistää sosiaalista tasa-arvoa. Koulutukseen suunnattujen leikkausten ja koulujen eriarvoistumisen ei saa antaa murentaa tätä. Päiväkodeissa ja kouluissa lapsilla on oikeus riittävän pieniin ryhmäkokoihin. Emme saa vaarantaa lasten ja sitä kautta koko yhteiskunnan tulevaisuutta.
Koulun tehtävä on auttaa nuoria hyväksymään itsensä sellaisina kuin ovat. Kiusaamiseen on puututtava nopeasti ja vaikuttavasti.

8. Tavoite
Päiväkodeissa ja kouluissa on riittävän pienet ryhmäkoot.

Toimenpide
Kannustetaan kuntapäättäjiä huolehtimaan riittävästä budjetoinnista päiväkotien ja koulujen henkilökunnan mitoituksen turvaamiseksi.

9. Tavoite
Perinteisten sukupuoliroolien vaikutus ammatinvalintaan vähenee.

Toimenpide
a) Varmistetaan, että varhaiskasvattajien ja opettajien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa huomioidaan sukupuolisensitiivinen näkökulma.
b) Edistetään sukupuoli- ja tasa-arvotietoisen kasvatuksen ja opetuksen toteutumista.
c) Edistetään kaikille yhteisiä ryhmiä esimerkiksi käsitöissä ja liikunnassa.
d) Kehitetään perusopetuksen ja toisen asteen opintojen ohjauksessa sekä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa keinoja nais- ja miesvaltaisten opiskelualojen sukupuolijakauman tasaamiseksi.

10. Tavoite
Koulujen eriarvoistumiskehitys pysäytetään.

Toimenpide
Varmistetaan erityistukien riittävyys niitä tarvitseville kouluille.

TYÖ, TALOUSPOLITIIKKA JA EU

Vihreät Naiset tukee talouspolitiikkaa, joka tähtää tuloerojen kaventamiseen ei vain sukupuolten välillä vaan myös rikkaimpien ja köyhimpien välillä. Kansallisella ja EU:n tasolla harjoitettu vyönkiristyspolitiikka, jossa julkisia menoja leikataan taantuman tai laman aikana julkisten alijäämien ja velan vähentämiseksi ei tuota tuloksia vaan johtaa helposti velan kasvuun ja poliittiseen epävakauteen.

KOTIMAA

Työelämän ja kodin yhteensovittamisen tulee taata mahdollisuus tasapainoiseen elämään. Osa-aikainen työ, lapset, työn laatu ja kunnan kustannuspaineet työntekijöiden palkkauksessa kaikki vaikuttavat siihen, miten voimme elää tasapainoista elämää. Itsensätyöllistäjät, pienyrittäjät ja syrjäytyneet nuoret on huomioitava mietittäessä työelämään vaikuttavia lakeja, budjetteja tai muita toimenpiteitä.

Vuonna 2013 naisia oli palkansaajista 51 prosenttia ja itsensätyöllistäjistä 40 prosenttia. Yksinkertaistettuna miehet ovat halukkaampia ryhtymään yrittäjiksi, mutta naiset ovat jokseenkin tyytyväisempiä tilanteeseensa yrittäjinä. Miehet kokevat taloudellisen tilanteensa turvatuksi jonkin verran useammin kuin naiset. 63 prosenttia itsensätyöllistävistä naisista ei maksa itselleen mielestään riittävää eläketurvaa, ei maksa sitä ollenkaan tai ei tiedä, onko turva riittävä. Taloudellisen tilanteen epävarmuus kuormittaa henkisesti erityisesti kulttuurialalla ja käsityöammateissa.

11. Tavoite
Osa-aikatyötä on kehitettävä uhkasta mahdollisuudeksi.

Toimenpide
a) Työssä jaksamiseen on panostettava parantamalla työhyvinvointia, osa-aikajärjestelyin ja paremmalla esimiestyöllä.
b) Osa-aikaista työskentelyä tulee helpottaa tilanteissa, joissa se edistää työssä jaksamista tai ehkäisee työuran päättymisen tai keskeytymisen.

12. Tavoite
Työelämää tulee tasa-arvoistaa niin, että myös pienten lasten vanhemmat voivat antaa täyden työpanoksensa.

Toimenpide
Kaikille alle kouluikäisille lapsille taataan oikeus kokopäivähoitoon ja pienille koululaisille koulupäivän jälkeinen iltapäivähoito. Lisäksi pienten lasten vanhempien tulee saada tarvitsemaansa joustoa työaikoihin.

13. Tavoite
Talousleikkausten vaikutukset naisten työllisyyteen on otettava huomioon. Esimerkiksi kuntasektorilla 79% työntekijöistä on naisia.

Toimenpide
Kuntien kustannuksia karsittaessa on huolehdittava siitä, että vaikutukset kohdistuvat yhtälailla molempiin sukupuoliin. Kunnissa tulee tehdä sukupuolivaikutusten arviointi ja ottaa sen tulokset huomioon päätöksenteossa.

14. Tavoite
Pienyrittäjyyttä, itsensä työllistämistä ja perustuloa sekä progressiivista verotusta tuetaan.

Toimenpide
a) Nuorille on luotava uudenlainen oppisopimuskoulutus, jossa on pienyrittäjälle ilmainen 3–6 kuukauden työpaikka nuorelle yrityksessä ja sen jälkeen oppisopimuskoulutus, joka on edullinen yrittäjälle eikä sisällä raskasta byrokratiaa.
b) Itsensätyöllistävien taloudellista turvaa työssäolo- ja eläkeaikana on vahvistettava ottamalla käyttöön perustulo.

EUROOPAN UNIONI

Vihreät Naiset eivät hyväksy EU:n vyönkiristyspolitiikkaa (austerity), koska vyönkiristys usein osuu pahiten heikoimmassa asemassa oleviin eli valitettavan usein naisiin.
Budjettileikkaukset eivät saa  loukata perus- ja ihmisoikeuksia. Usein terveydenhoitoon, työttömyysturvaan ja eläkkeisiin kohdistetuilla leikkauksilla on myös sukupuolittuneita seurauksia.

15. Tavoite
EU-maiden talouden tasapainottaminen ei kurjista entisestään heikoimmassa asemassa olevia.

Toimenpide
Vihreät Naiset seuraa  valtakunnan ja kunnallispolitiikan lisäksi aktiivisesti myös EU-politiikkaa sekä vaikuttaa keskusteluun ja päätöksiin esimerkiksi vihreiden EU-parlamentaarikkojen kautta.

16. Tavoite
Euroopasta ei tehdä hyväosaisten linnaketta vaan se kantaa vastuunsa maailman pakolaiskriisien hoitamisessa.

Toimenpide
Luodaan yhtenäiset ja oikeudenmukaiset käytännöt EU:n turvapaikkapolitiikalle sekä kehitetään käytäntöjä, jotka vähentävät ihmissalakuljetuksen kysyntää.

YMPÄRISTÖ

Vihreä feministi pyrkii vaalimaan luontoa ja suojelemaan ympäristöä, torjumaan ilmastonmuutosta ja kierrättämään sekä vähentämään kulutusta ja jätteitä. Vihreät Naiset tavoittelee yhteiskuntaa, jossa päätösten ympäristövaikutukset arvioidaan eri sukupuolten näkökulmasta ja jossa otetaan vakavasti huomioon ympäristönmuutoksen sukupuolittuneet ulottuvuudet.

Puolustamme luonnon monimuotoisuutta niin ekologisista kuin esteettisistä syistä. Puolustamme ympäristöministeriön olemassaoloa ja sen toimintaa paremman ympäristön ja luonnonsuojelun puolesta. Vaadimme soiden- ja metsiensuojeluohjelmien edistämistä, tiukempaa kaivoslakia ja vastustamme jo tehtyjen suojeluohjelmien purkamista. Tuemme eläinsuojelulain uudistusta siten, että tuotantoeläinten olosuhteita parannetaan ja eläimille turvataan oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen.

ILMASTO JA ENERGIA

Naiset tekevät suurimman osan kotitalouden päivittäisistä hankinnoista ja ovat siten avainasemassa ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristövaikutusten torjumisessa. Haitallisten ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi suosimme lähi-, luomu- ja kasvisruokaa.

Maailmanlaajuisesti kolmannes tuotetusta ruuasta päätyy roskiin. Ruokahävikin vähentäminen kotitaloudessa on suuri päivittäinen ekoteko. Yhteiskunnan on kuitenkin otettava vastuu siitä, että biojätteestä tuotetaan biokaasua ja ravinteita kiertoon. Kiertotalouden menetelmät haluamme tehokkaaseen käyttöön.

Asumisen ekologisuuden lisääminen, energian säästö ja ekotehokkuus, raideliikenteen ja pyöräilyn suosion kasvattaminen, biokaasu- ja sähköautot niin julkisessa liikenteessä kuin yksityisautoilussa ovat ilmastonmuutoksen torjunnan parhaita keinoja. Lisäksi Vihreät Naiset pitää kotimaista uusiutuvaa energiaa (esim. bioenergia, tuuli, aurinko, geoterminen lämpö) ydinvoimaa ja fossiilisia (mukaan lukien turve) polttoaineita parempina vaihtoehtoina. Naiset ovat huolissaan uraanin louhinnan aiheuttamista ympäristöongelmista ja terveyshaitoista, eivätkä halua jättää ydinjätehautoja tulevien sukupolvien vastuulle.

17. Tavoite
Syömäkelpoisen ruoan haaskaaminen on taloudellisesti kannattamatonta, kuormittaa ympäristöä kohtuuttomasti ja on sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2025 mennessä on Euroopan parlamentin asettama tavoite.

Toimenpide
a) Yhteiskunnan pitää ohjata resursseja kotitalouksille, suurkeittiöille ja kaupalle, jotta voidaan vähentää ruokahävikkiä ja kehittää toimintamalleja suurkeittiöiden ja kauppojen syömäkelpoisen ylijäämäruoan jakeluun.
b) Luodaan järjestelmä ruokahävikin minimoimiseksi.

PALVELUT JA LIIKKUMINEN

Joukkoliikenteen kehittäminen palvelee erityisesti naisia, sillä joukkoliikenteen käyttäjistä selvä enemmistö eli noin 2/3 on naisia. Sähkö- ja biokaasuautot, kimppakyydit ja palveluautot ovat järkeviä vaihtoehtoja ja ne täydentävät joukkoliikennettä niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Raiteiden ja teiden kunnossapito on saatava riittävälle tasolle.

Liikkumistarvetta voidaan vähentää sähköisiä palveluja kehittämällä. Niiden käyttöönotto edellyttää kuitenkin hyviä internetyhteyksiä koko Suomessa eivätkä ne voi korvata inhimillisen kanssakäymisen tarvetta esim. ikääntyvien kotona asumisessa.

Tasa-arvoisessa asuinympäristössä monipuoliset lähipalvelut, esteettömyys, katujen kunnossapito ja toimiva joukkoliikenne hyödyttävät niin pienten lasten vanhempia, pyöräilijöitä, pyörätuolilla liikkujia kuin rollaattorin avulla kulkevia vanhuksiakin. Kaupunkisuunnittelussa on huomioitava, että naisten liikkumista kaupungeissa ohjaa usein niin kutsuttu ”pelon maantiede”. Turvallisuuden lisäämiseksi kulkuväylät on pidettävä riittävästi valaistuina.

18. Tavoite
Liikkuminen on helppoa ja palveluiden saanti vaivatonta ja tasa-arvoista.

Toimenpiteet
a) Huolehditaan raide- ja tieverkon riittävästä kunnosta.
b) Kehitetään kimppakyytijärjestelmiä ja sujuvoitetaan joukkoliikennettä.
c) Edistetään palveluiden saavutettavuutta.
d) Kaupungeissa kulkuväylät puistoissa ja metsiköissä sekä tunnelit ja alikulut on rakennettava riittävän leveiksi ja pidettävä tarpeen mukaan valaistuina.
e) Rakennetaan hyvät internetyhteydet koko maahan ja laajennetaan sähköisiä palveluja.
f) Monipalveluautojen toimintaa kehitetään. Ne tarjoavat kuntalaisille useita palveluja samassa liikkuvassa toimipisteessä.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Ympäristö-, ihmisoikeus ja sukupuolinäkökulmat on huomioitava kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa ja Suomen on vaikutettava näiden näkökulmien puolesta kansainvälisessä yhteistyössään.
Kehitysmaiden tyttöjen koulutus, terveyspalveluiden sekä lisääntymis- ja seksuaalioikeuksien turvaaminen naisille ja asennekasvatus ovat tärkeitä tapoja, joilla maailman väkiluvun kasvua voidaan pysyvästi hillitä ja naisten asemaa parantaa.

Lukutaitoinen nainen parantaa koko perheen hyvinvointia ja taloudellista asemaa, koska hänellä on tiedon avulla paremmat mahdollisuudet esimerkiksi yritystoimintaan.
Naisten aseman parantaminen ja sen myötä väestönkasvun hillitseminen ovat keskeisiä keinoja niin ihmisarvoiseen elämään kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Ruokaturva kaikille on ilmastonmuutoksen edetessä uhattuna. Kehitysmaissa maatalous on usein naisten vastuulla vaikka he eivät aina edes voi omistaa viljelemäänsä maata. Kuumuus, puhtaan veden puute ja köyhyys vaikeuttavat viljelijän työtä. Naisten viljelykoulutus ja maatalouden menetelmien kehittäminen uusiin olosuhteisiin on tärkeää. Länsimaisten ihmisten kulutustottumukset muuttavat viljelykasvien hintoja tehden aiemmin köyhienkin ihmisten ruokavalioon kuuluvista terveellisistä tuotteista liian kalliita paikallisille köyhille. Esimerkiksi proteiinipitoisen kvinoan suosion kasvu länsimaissa on aiheuttanut sen, että se kannattaa viedä mieluummin ulkomaille kuin käyttää itse.

Maailma on yhteinen ja kaikilla ihmisillä on oikeus taloudelliseen turvallisuuteen ilman sotia, joista kärsivät eniten naiset ja lapset. Suomen ja EU:n globaalin talous- ja kehityspolitiikan tulee tukea rauhan säilymistä ja saavuttamista. Naiset on otettava mukaan rauhanrakentamiseen YK:n 1325-päätöslauselman ”Naiset, rauha ja turvallisuus” mukaisesti.

19. Tavoite
Länsimaat ja kehittyvät maat ovat kansainvälisessä taloudessa tasa-arvoisia toimijoita.

Toimenpide
Länsimaiden ylivallan purku näkyy reiluina kauppasopimuksina, lainoina ilman talouspoliittisia reunaehtoja, globaalisti oikeudenmukaisempana maatalouspolitiikkana ja sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävänä kalastuspolitiikkana.

20. Tavoite
Kehitysyhteistyön painopisteen tulee olla vahvasti painottunut naisten ja tyttöjen terveyden, koulutuksen ja ruokaturvan parantamiseen.

Toimenpide
Kehitysyhteistyömäärärahojen tulee nousta 0,7 prosenttiin BKT:sta ja se tulee kohdistaa tasa-arvon edistämiseen.

21. Tavoite
Lukutaito taataan kaikille maailman naisille.

Toimenpide
Muistutetaan päättäjiä siitä, että naisten lukutaitoon tähtääviä kampanjoita tulee tukea.

Maailma ei ole valmis. Feminismi vie meitä kaikkia kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Linkit:

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja

Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2015 – 2019

 

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa 2015 – 2019 todetaan mm:

Kaikkien sukupuolten tasa-arvoa on parannettava:

 1. Vanhemmuuden kustannukset muutetaan jaettaviksi kaikkien työnantajien kesken
  siirtämällä ne suoraan Kelan maksettaviksi.
 2. Edistetään vanhempainvapaiden tasaisempaa käyttöä sukupuolten kesken ottamalla
  käyttöön 6+6+6-malli.
 3. Suomen aborttilainsäädäntö on uudistettava siten, että turvataan koko maassa riittävät
  neutraalit keskustelupalvelut sekä tuki naisen omalle ratkaisulle.
 4. Uudistetaan sukupuolen juridista vahvistamista ja sukupuolen korjaushoitoja koskeva
  lainsäädäntö ihmisoikeusperustaisesti ja korjataan muut transihmisiin kohdistuvat
  ihmisoikeusloukkaukset.
 5. Samapalkkaisuusohjelmaa edistetään aktiivisesti ja tasa-arvosuunnitelmat toteutetaan sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamiseksi.
 6. Kaikille julkisille päätöksille tehdään sukupuolivaikutusten arviointi.
 7. Pörssiyhtiöiden hallituksiin sovelletaan 40 prosentin sukupuolikiintiötä.
 8. Suomi ratifioi ja toteuttaa Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja
  perheväkivallan vastaisen yleissopimuksen.

Kaikkia parisuhde- ja perhemuotoja kohdeltava yhdenvertaisesti:

 1. Säädetään tasa-arvoinen avioliittolaki, joka antaa sukupuoleen katsomatta parille samat
  oikeudet ja velvollisuudet.
 2. Poistetaan lainsäädännöstä esteitä tasa-arvoiselle vuorovanhemmuudelle.
 3. Muutetaan perhevapaajärjestelmää siten, että se huomioi monimuotoisten perheiden
  erityistilanteet.
 4. Poistetaan yleisestä asumistuesta puolison tulojen vaikutus. Lisätään asumistuessa
  kuntakohtaista vaihtelua, jotta kasvukeskuksissa ihmiset pääsevät pois toimeentulotuelta.
 5. Monivanhempaiset perheet tunnustetaan lainsäädännössä.
 6. Perheen perustamista helpotetaan ja vaihtoehtoisia perhemuotoja selvitetään. Erityisesti
  selvitetään yksinelävien miesten ja miesparien perheen perustamisen mahdollisuuksien
  parantamista. Samoin vammaisten oikeutta saada adoptiolapsi helpotetaan vaikuttamalla
  adoptiolakiin.
 7. Huolehditaan vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksista. Lasketaan vapaaehtoisen
  sterilisaation ikäraja 25 vuoteen.
  ————————————————————————————————————————————–
  *Tasa-arvoinen avioliittolaki on hyväksytty eduskunnassa. Muiden samaan asiaan liittyvien lakien valmistelu on kesken tätä kirjoitettaessa 2015.

 

Arkisto

Vihreiden Naisten poliittien ohjelma 2012-2015

Lue tästä Vihreiden Naisten poliittinen ohjelma 2008-2011