Vihreä politiikka

 

 

 

 

 

 

 

Mitä mieltä Vihreät ovat…

A

… adoptiosta?

– Adoptiovanhemmuutta tulee tukea nykyistä enemmän, koska näin mahdollisimman moni perhettä vailla oleva lapsi saisi rakastavat vanhemmat. Kannatamme tasa-arvoista avioliittolakia, joka toisi adoption mahdollisuuden samaa sukupuolta oleville pareille.

… alkoholiverotuksesta?

– Alkoholin käyttöön voidaan parhaiten vaikuttaa saatavuudella ja hinnalla, joten kohtuullisen korkea alkoholin verotus on perusteltu.

… ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta?

– Hyvä keino turvata tulotaso työttömyyden kohdatessa. Työssäoloehtoa pitäisi lyhentää niin, että useampi määräaikainen työntekijä saisi turvaa.

… Arktisesta alueesta?

– Arktisen alueen herkkä ja ainutlaatuinen luonto tarvitsee suojelua: pohjoinen jäämeri on yksi maailman vähiten suojelluista meristä. Alueen hyödyntämiselle on asetettava yhteiset reunaehdot.

… armeijasta ja asevelvollisuudesta?

– Teknistyvä sodankäynti ja uudenlaiset sotilaalliset konfliktit edellyttävät toisenlaisia valmiuksia kuin Suomella nykyisin on. Suomen tulee luopua miesten yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtyä kohti valikoivaa asevelvollisuutta, joka kohtelee miehiä ja naisia samalla tavoin. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kaikille vapaaehtoinen varusmiespalvelus.

… autoilusta?

– Auto on monissa tilanteissa ja erityisesti maaseudulla tarpeellinen kulkuväline. Vihreässä Suomessa autoilu näyttäisi kuitenkin toisenlaiselta kuin nykyään. Suurempi osa matkoista taittuisi julkisilla liikennevälineillä siellä missä se on mahdollista ja autot olisivat vähäpäästöisempiä.

… autoverotuksesta?

– Verotuksen porrastus päästöjen mukaan on kannustanut ostamaan vähemmän saastuttavia autoja. Vihreiden veropoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan, että 0-päästöiset ja biokaasuajoneuvot vapautetaan ajoneuvo- ja käyttövoimaverosta vuoteen 2025 asti. Muita vähäpäästöisiä sekä yhteiskäyttöautoja tulee suosia vero- ja maksuhelpotuksin.

… ay-liikkeestä?

Toimivat työmarkkinat ja korkea järjestäytymisaste ovat taanneet työelämän perusoikeuksien noudattamisen.

 

B

… biopolttoaineista?

– Yksi keino torjua ilmastonmuutosta ja vähentää öljyriippuvuutta. On huolehdittava siitä, että polttoaineen tuotanto tapahtuu ilmaston ja ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja että tuotannolla ei pahenneta nälänhätää.

 

E

… eläinkokeista?

– Tarpeetonta testaamista on vähennettävä vauhdikkaasti ja eläinkokeille on etsittävä korvaavia menetelmiä. Lue lisää eläinlinjoistamme.

… eläintensuojelusta?

– Kaikille eläimille on taattava mahdollisuus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti sekä tuotanto-oloissa että seura-, viihde ja harrastuskäytössä. Eläimille on tarjottava olot, jotka takaavat hyvän, lajityypillisen elämän. Lue lisää eläinlinjoistamme

k … eläkkeistä?

– On huolehdittava siitä, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Peruseläkkeen (kansaneläke, takuueläke tms.) on riitettävä elämiseen ilman että eläkeläisen tarvitsee hakea muita tukia selviytyäkseen päivittäisestä elämästä.

… Euroopan unionista?

– Olemme ylpeästi eurooppalainen puolue, ja haluamme kehittää Euroopan unionia. Tarvitsemme vahvemman unionin puolustamaan hyvinvointia ja ympäristöä – ja vähemmän unionin puuttumista asioihin, jotka sopivat paremmin kansalliselle tai paikalliselle tasolle.

… Euroopan unionin laajentumisesta?

– Olemme olleet aktiivisia unionin laajentumisen edistäjiä. Unionin on perustamissopimuksensa mukaisesti oltava avoin kaikille Euroopan maille, jotka toteuttavat vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteet.

… Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä?

– Vihreät kannattavat Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventämistä sekä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön merkittävää tiivistämistä. Lue lisää Vihreiden ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjapaperista

 

F

… feminismistä?

– Yhteiskunnan rakenteita tulee korjata niin, että syntyy kaikille reilumpi, sukupuoleen liittyvistä ennakko-odotuksista vapaa yhteiskunta. Hyvässä yhteiskunnassa sukupuoli on lattia, jolta ponnistetaan – ei katto, johon törmätään. Lue lisää yhdenvertaisuusnäkemyksistämme.

 

G

… globalisaatiosta?

– Paluuta menneeseen aikaan ei ole, mutta globaali talous tarvitsee reilummat pelisäännöt. Viimeistään talouskriisit osoittavat, että sääntelemättömän maailmankaupan aika on takana. Globalisaatio merkitsee meille myös sitä, että vastuu toisista ulottuu yli valtioiden rajojen.

… GMO:sta?

– Kuluttajalla on aina oikeus tietää, syökö hän GMO-tuotettuja elintarvikkeita. Geenimuunteluun perustuvaa tuotantoa ei tule Suomessa salllia ilman perusteellisia tutkimuksia ja vaikutusten arviointia.

 

H

… hedelmöityshoidoista?

– Kuuluvat yhtä lailla naispareille ja itsellisille naisille kuin heteropareillekin.

… huumeista?

– On pyrittävä sekä vähentämään huumeiden kysyntää että rajoittamaan niiden tarjontaa. Käyttäjien rankaiseminen on kohtuutonta, koska rangaistus saattaa estää hoitoon hakeutumista. Lue lisää päihdepoliittisista linjoistamme.

 

I

… ilmastonmuutoksesta?

– Ilmastonmuutos on suurin haaste, jonka ihmiskunta on kohdannut. Tarvitaan määrätietoista ja jämäkkää työtä, jotta päästöjä saadaan leikattua. Ajamme tiukkaa ilmastonsuojelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pariisin ilmastoneuvotteluista (2015) voit lukea täältä.

… Itämerestä?

– Itämeri on maailman saastunein meri. Sen pelastamiseksi on vähennettävä kaikkia päästöjä. Suomessa esimerkiksi maatalouden ympäristötuen kriteerejä on tiukennettava.

 

J

… julkisista palveluista?

– Huolehdimme palveluiden laadusta. Julkisten palvelujen tarjoamisessa ei ole tärkeintä se, miten ne tuotetaan vaan niiden vaikutus ihmisten elämänlaatuun, ympäristöön ja yleiseen hyvinvointiin. Vastuu palveluiden järjestämisestä on säilytettävä kunnilla.

… jätteenpoltosta?

– Emme kannata sekajätteen massapolttoa. Jätteen määrää on vähennettävä ja kierrätystä lisättävä. Jäljelle jäävä osuus voidaan hyödyntää energiana, mutta se on tehtävä esimerkiksi kaasuttamalla.

 

K

… kansalaistottelemattomuudesta?

– Väkivallaton ja avoin, epäeettiseen toimintaan kohdistuva kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävä vaikuttamisen muoto.

… kansanäänestyksistä?

– Valtakunnallisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä tulee lisätä ja niiden tuloksista tehdä sitovia.

… kehitysyhteistyömäärärahoista?

– Suomen on kuljettava kohti kehitysavun määrän nostamista YK:n esittämään 0,7 prosenttiin kansantuotteesta. Suomen tulee olla esimerkki siitä, miten rikkaiden maiden panostuksella voitaisiin maailmasta poistaa pahin köyhyys ja taata kaikille lapsille pääsy kouluun.

… kolmikannasta?

– Tärkeää, mutta kolmikannan tulisi pysyä roolissaan ja keskittyä työehtoehtosopimuksiin, työelämän kehittämiseen ja vastaaviin asioihin. Nykyään kolmikanta käsittelee kysymyksiä, joita ei voida rajata pelkästään työmarkkinakysymyksiin.

… kuluttamisesta?

– Nykymeno ei voi jatkua. Tuotannosta on tehtävä ekotehokkaampaa ja kulutustottumusten on muututtava vähemmän luontoa kuormittaviksi. Tarvitsemme enemmän aikaa ja vähemmän roinaa.

… kuntaliitoksista?

– Pääasia on, etteivät kuntarajat hankaloita ihmisten arkea. Vihreiden mielestä kuntia voidaan yhdistää, jos toimivien palvelujen turvaaminen ja ympäristöystävällinen kaavoitus sitä vaativat.

… kuntavaaleista?

Täältä löydät tietoa kuntavaaleista 2017.

 

L

… lapsilisistä?

– Tarvitaan tukemaan lapsiperheitä. Eivät saa jäädä tasoltaan jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä.

… lentoverosta?

– Otettava käyttöön lentoliikenteen päästöjen hillitsemiseksi.

… lukukausimaksuista?

– Puolustamme maksutonta koulutusta. Koulutuksen on oltava kaikille maksutonta peruskoulusta korkeakouluihin – myös EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

… luonnonsuojelusta?

– Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on megaluokan haaste, johon on puututtava järein keinoin. Lue lisää luonnonsuojelun tavoitelinjauksistamme.

 

M

… maahanmuuttajista?

Maahanmuuttopolitiikan ohjenuoraksi on otettava inhimillisyys ja ratkaisukeskeisyys, jossa avoimesti ratkotaan kotoutumiseen ja sopeutumiseen liittyviä ongelmia. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan jokaisella maahanmuuttajalla on oma tarinansa.

… maaseudusta?

Kaikilla on oltava asuinpaikasta huolimatta oikeus palveluihin. Puhdas ympäristö on maaseudun vetovoimatekijä, josta on pidettävä huolta. Lue lisää maaseutuohjelmastamme.

… maataloustuista?

– Suuntana on ollut (EU:n) maataloustukien irrottaminen tuotannosta, mitä olemme pitäneet hyvänä. Ympäristötuille on saatava parempaa vastinetta eli tukien maksamisen on näyttävä esimerkiksi Itämeren tilan paranemisessa.

… metsiensuojelusta?

– Tehometsätalouden takia moni eliölaji on kuolemassa sukupuuttoon. Metsätalouden menetelmiä on uudistettava, talousmetsiä ennallistettava ja riittävän suuria yhtenäisiä metsäalueita suojeltava. Lue lisää metsälinjauksistamme Vihreät timantit -julkaisusta.

… määräaikaisista työsuhteista?

– Perusteettomia määräaikaisuuksia on vähennettävä. Samalla on parannettava niiden asemaa, jotka joka tapauksessa tekevät määräaikaisuuksia.

 

N

… Natosta?

– Nykytilanteessa Vihreät ei kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. Olennaisesti muuttuneessa tilanteessa Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen jättämisestä tulee järjestää kansanäänestys.

 

O

… opintotuesta?

– Tuen sitominen elinkustannusindeksiin oli iso saavutus. Vastustamme opintotuen leikkauksia, koska opintotuki antaa mahdollisuuden opiskella taustasta riippumatta, emmekä kannata opintotuen muuttamista lainapainotteisemmaksi.

 

P

… paikallisesta sopimisesta?

– Työehtosopimuksissa on monia kohtia joista tänä päivänä sovitaan paikallisesti työpaikoilla. Näistä tärkeimpiä ovat työajat ja palkkaustavat. Paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää tasa-arvoisia neuvotteluita ja toimivaa luottamusmiesjärjestelmää.

… pakolaisista?

– Jokaisella on oikeus saada kansainvälistä suojelua vainoa vastaan. Pakolaisia on kohdeltava inhimillisesti ja turvapaikkamenettelyn on oltava avoin. Pakolaiskysymyksestä voit lukea lisää täällä.

… perhepolitiikasta?

– Suomalaista perhepolitiikkaa on päivitettävä. Tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perheet kaipaavat lisää joustavuutta ja valinnanvapautta.

… peruskoulusta?

– Haluamme tehdä suomalaisesta koulusta maailman parhaan. Maailman paras peruskoulu ei synny säästämällä, vaan panostamalla uusiin oppimismenetelmiin, tasa-arvoon ja osaaviin opettajiin.

… perustulosta?

– Perusturva kuuluu kaikille. Kannattamamme perustulo on hyvä tapa yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja varmistaa, että työ kannattaa aina.

… päivähoidosta?

– Tarvitaan, jotta vanhemmat voivat käydä töissä tai opiskella. Laadun on oltava hyvä ja valikoiman laaja, jotta perheet voivat valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Köyhimmille on turvattava hoidon maksuttomuus. Kannatamme subjektiivista päivähoito-oikeutta.

… pätkätöistä?

– Perusteettomia määräaikaisuuksia on vähennettävä. Samalla on parannettava niiden asemaa, jotka joka tapauksessa tekevät määräaikaisuuksia.

… pääomatulojen verotuksesta?

– Ei ole reilua verottaa pääomia selvästi työtuloja kevyemmin. Olemme tukeneet pääomatulojen verotuksen kiristämistä ja muuttamista progressiivisempaan suuntaan. Veropoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan, että alle 2 000 euron vuosittaisista pääomatuloista tulisi verovapaita.

… päästökaupasta?

– Kustannustehokas keino vähentää päästöjä. Päästöoikeudet tulisi huutokaupata eikä jakaa ilmaiseksi. Lue lisää.

 

R

… rasismista?

– Emme hyväksy rasismia tai syrjintää millään verukkeella. Maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen ei voi onnistua jos maahanmuuttajat suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

…ruuasta?

– Ruoantuotannon ympäristökuormitusta on vähennettävä. Haluamme, että ruokaa tuotetaan ympäristö- ja eläinystävällisesti niin, että tuottajille taataan riittävä toimeentulo. Maatalouden tukia tulee suunnata kohti eettistä ja kestävämpää, vähäpäästöisempää tuotantoa.

S

… seksuaalivähemmistöistä?

– Kaikilla ihmisillä on oikeus tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin huolimatta siitä, sattuuko olemaan esimerkiksi homo tai hetero. Ajamme tasa-arvoista avioliittolakia.

… siviilipalveluksesta?

– Rangaistuksenomaisuus tulisi poistaa ja pituutta edelleen lyhentää. Vihreiden ehdottama siirtyminen valikoivaan asevelvollisuuteen poistaisi siviilipalveluksen.

… sosiaaliturvasta?

– Ihmisarvoiseen elämään kuuluu perustoimeentulo. Sosiaaliturva tulisi uudistaa niin, että se toisi paremman turvan myös pätkätyöläisille. Kannattamme perustulo on vastaus työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmiin.

… sosiaali- ja terveyspalveluista?

Tavallisen kansalaisen kannalta on tärkeintä, että avun saa aina ja läheltä. Haluamme pienentää kasvaneita terveyseroja ja panostaa ennaltaehkäisyyn. Sosiaali- ja terveyspoliittiseen ohjelmaamme voit tutustua täältä.

… susista?

– Suurpedot ovat osa suomalaista luontoa ja niiden elinvoimaisuudesta on huolehdittava. Petojen aiheuttamia ongelmia tulee kuitenkin vähentää. Lue lisää eläinlinjauksistamme.

 

T

… talouskasvusta?

– Määrällinen talouskasvu ei kerro mitään yhteiskunnan kehityksestä. Taloutta mittaavaan bruttokansantuotteen rinnalle tarvitaan myös kestävän hyvinvoinnin mittareita, ja talouspolitiikan tavoitteeksi on talouskasvun sijaan otettava ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Vihreä talouden tiekartta 2015-2020 >

… tasa-arvosta?

– Tasa-arvo Suomessa ei ole vielä toteutunut. Esimerkiksi samasta työstä ei työelämässä vielä saa samaa palkkaa. Ihmisiä asetetaan eriarvoiseen asemaan niin luokan, seksuaalisen suuntautumisen, syntyperän, iän, sukupuolen kuin vakaumuksen perusteella. Linjaamme tasa-arvokysymyksistä muun muassa yhdenvertaisuusohjelmassamme.

… tiemaksuista?

Vihreät kannattaa paikannukselle perustuvia tiemaksuja. Autoilua voidaan verottaa enemmän siellä, missä haitat ovat suurimpia ja vaihtoehtoja oman auton käytölle eniten tarjolla. Vastaavasti autoilija joutuisi maksamaan vähemmän silloin, kun haitatkin ovat pienempiä ja auton käyttö monissa tapauksissa välttämätöntä – erityisesti maaseudulla.

… toimeentulotuesta?

– Tarvitaan paikkaamaan tulonsiirtojen jättämiä aukkoja. Toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyy tavoitteemme mukaisesti kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tuen hakeminen yksinkertaistuu, ja sosiaaliturvasta tulee kattavampi.

… tuloeroista?

– Tuloeroja pitää kaventaa. Hyvä verojärjestelmä tähtää verojen keräämisen lisäksi tuloerojen kaventamiseen ja ympäristövastuun kantamiseen. Lue lisää verolinjoistamme.

… turkistarhauksesta?

– Turkistarhauksesta on eettisistä syistä luovuttava, ja luopuvia tarhaajia on tuettava uuden elinkeinon tai tuotantosuunnan kehittämiseksi. Lue lisää eläinlinjoistamme.

… turkistarhaiskuista?

– Hyväksymme vain avoimen ja väkivallattoman toiminnan eläinten puolesta. Siihen kannustamme kaikkia myös jokapäiväisessä elämässä.

… turpeen poltosta?

Turpeen polttoa on vähennettävä ja se onnistuu parhaiten lisäämällä puun ja muiden uusiutuvien käyttöä nykyisissä turvevoimaloissa. Energiapolitiikasta lisää vihreiden kotimaisessa energiaratkaisussa.

… tuulivoimasta?

– Rakennettava lisää ja runsaasti. Suomi on eurooppalaisessa vertailussa tuulivoiman kehitysmaa. Lisätietoja tuulivoiman potentiaalista saa muun muassa Vihreän kasvun mallistamme. Energiapolitiikasta lisää vihreiden kotimaisessa energiaratkaisussa.

… työllisyydestä?

– Vihreiden mielestä Suomi tarvitsee ratkaisuja, jotka nostavat ihmisiä työhön. Erityisen tärkeää on purkaa kannustinloukkuja, jotka haittaavat työllistymistä.

 

U

… uraanikaivoksista?

Emme halua uraanikaivoksia Suomeen. Ydinvoiman käyttöä on vähennettävä energiantuotannossa. Energiapolitiikasta lisää vihreiden kotimaisessa energiaratkaisussa.

 

V

… vanhustenhoidosta?

– Vanhuus ei ole sairaus, vaan elämänvaihe, jossa ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tulee tukea. On varmistettava, että vanhuspalveluiden järjestämisessä otetaan aina huomioon ihmisen oma tahto.

… vammaisten oikeuksista?

– Suomi allekirjoitti YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan maaliskuussa 2007 ja ratifioi sen kesäkuussa 2016. Tätä sopimusta on noudatettava, ja vammaisten ihmisten oikeudet on huomioitava kaikessa toiminnassa. Yhteiskunnan tulee mukautua ihmisten erilaisiin tarpeisiin, ei päinvastoin.

… veronalennuksista?

– Kannamme huolta hyvinvointivaltion rahoituspohjasta. Siksi mittaviin veronkevennyksiin ei lähitulevaisuudessa ole varaa. Mahdollinen veronkevennysvara on kohdennettava pienituloisille, jotta työnteko tulee kannattavammaksi. Lue lisää verolinjoistamme.

… vanhemmuuden kustannuksista ja vanhempainvapaista?

– Kustannusten nykyjako aiheuttaa nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken ja perhevapaajärjestelmä on uudistettava niin, että sekä sekä äidille että isälle on varattu oma kuuden kuukauden jakso.

… veroista?

– Tarvitaan turvaamaan hyvinvointia, edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ohjaamaan yrityksiä ja kuluttajia käyttäytymään ekologisemmin. Vihreiden verolinjausten tavoitteena on hyvinvointipalvelujen rahoittaminen myös tulevaisuudessa.

 

Y

… ydinvoimasta?

– Kalliin ja vanhanaikaisen ydinvoiman roolia Suomen energiantuotannossa ei ole syytä lisätä. Käytöstä poistuva kapasiteetti pitää korvata uusiutuvilla energialähteillä. Vastaamme ydinvoimaa koskeviin kysymyksiin täällä. Lue lisää ydinvoimalinjauksistamme. Energiapolitiikasta lisää vihreiden kotimaisessa energiaratkaisussa.

… ympäristöveroista?

Kannatettava keino ohjata yritysten ja kuluttajien käyttäytymistä ekologisesti vastuullisempaan suuntaan. Vihreän verouudistuksen on toteutettava niin, että samalla kun ympäristöveroja nostetaan, pienituloisimpien verotusta kevennetään.

… YK:sta?

– YK:ta on vahvistettava, jotta se pystyy hoitamaan haasteelliset tehtävänsä. Turvallisuusneuvoston kokoonpano on uusittava.

… yritystuista?

– Vihreät haluavat parantaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä sekä kannattavan kasvun mahdollisuuksia. Tämä vaatii yritystukien uudistamista.